پيش از اين تشکيلاتى که ادارهٔ کشور را به‌عهده داشت داراى يک کابينه نظامى بود که در رأس آن کميتهٔ نظامى و ۵ غيرنظامى به اسم کميسرهاى عالى وجود داشتند. ژنرال کولينگبا در رأس اين تشکيلات بود. وى پست‌هاى رياست‌جمهوري، نخست‌وزيرى و وزارت دفاع را در دست داشت.


کولينگبا قانون‌اساسى رژيم داکو را معلق کرده و اظهار داشت که پس از بهبودى اوضاع مالى و اقتصادى کشور حاکميت را به غيرنظاميان خواهد سپرد. در اين‌باره اقداماتى از طريق رژيم جديد جهت تشکيل پايه‌هاى ادارى حکومت انجام گرديد که از جمله ايجاد پارلمان به کمک جمهورى دمکراتيک خلق کرده مى‌باشد.


در حال حاضر رئيس دولت اين کشور، رئيس‌جمهور آنچه فيليکس پاتاسه Ange F. PATASSE مى‌باشد که از ۲۲ اکتبر ۱۹۹۳ براى دورهٔ پنجَ‌ساله انتخاب شده است.


در اين انتخابات پاتاسه با ۴۵/۵۲ درصد آراء بر رقيب خود ابل گومبا، Abel GOUMBA با ۶۲/۴۵ درصد آراء، پيروز شد.


نخست‌وزير اين کشور جين-پل انگوپاند Jea-Paul NGOUPANDE از تاريخ ۶ ژوئن ۱۹۹۶ توسط رئيس‌جمهور گماشته شده است. و کابينه متشکل از وزرائى است که توسط رئيس‌جمهور انتخاب مى‌شوند.


اين دولت داراى يک مجلس مقننه يعنى سيستم پارلمانى يک‌مجلسى مى‌باشد.


قوهٔ قضائيه اين کشور داراى دادگاه قانون‌اساسى است که قضات آنها به‌وسيلهٔ رئيس‌جمهور انتخاب مى‌شوند.