در مورد سابقهٔ احزاب مى‌توان گفت: حزب جنبش تکامل اجتماعى آفريقاى سياه که در کسب استقلال و استقرار نظام جمهورى آفريقاى مرکزى نقش مهمى داشت از آغاز فعاليت در سال ۱۹۴۶ تنها سازمان سياسى بود که همچنان به‌طور قانونى و علنى به حيات سياسى خود ادامه مى‌داد.


پس از سقوط حکومت داکو که رهبرى حزب را به‌عهده داشت (۱۹۶۶) بوکاسا جانشين وى با تصفيهٔ عناصر مترقى حزب از آن به‌عنوان تنها سازمان سياسى بهره‌بردارى تبليغاتى مى‌کرد. در حزب جبهه آزادى‌بخش آفريقاى مرکزي و جبهه ميهن پرستان اوبنگي نيز از احزاب مهم اين کشور بودند.


در سپتامبر ۱۹۸۱ احزاب سياسى تحريم و توقيف شدند. و پس از ۱۹۸۳ بود که احزاب مخالف تشکيل شدند.


طبق گزارشات ۱۹۹۱ احزاب موجود اين کشور عبارتند از:

حزب حاکم

مجمع دمکراتيک آفريقاى مرکزى (Central African Democratic Assembly).


اين حزب در ماه مى ۱۹۸۶ به‌عنوان تنها حزب قانونى کشور تشکيل شد.


ژنرال کولينگبا اعلام کرد که تشکيلات جديد نمايندهٔ تمام اميال و استعدادهاى ملى خواهد بود اما اين نمايندگى همه آن قول‌ها را انکار کرد و به‌جاى آن نشانگر تلاش براى سوء استفادهٔ يک دکترين حکومت مطلقه شد.


در زمان اولين کنگرهٔ آن در بانگى در ۷-۶ فوريه ۱۹۸۷ کولينگبا ۴۴ عضو يک دفتر ادارهٔ سياسى موقتى و مشروط را معرفى نموده گماشت.

احزاب مخالف غيرقانونى

حزب انقلابى آفريقاى مرکزي (Central African Revolutionary Party)

در ۱۹۸۳ به‌هنگام يک ميتينگ مخفى در موين سايدو (Moyenne Sido) نزديک مرز چاد سازمان يافت. اين حزب سياست‌هاى رژيم کولينگبا را محکوم کرده است، و اين زمانى بوده که کولينگبا از برنامهٔ پيشرفت شديد نيز طرفدارى مى‌کرد.

جنبش آزادى مردم آفريقاى مرکزي (Movement for the Liberation of the Central African People)

اين جنبش، به‌وسيلهٔ آنچه پتاسه (Ange Patasse) در اواسط ۱۹۷۹ به‌عنوان نخست‌وزير خدمت کرده بود، و در انتخابات رياست‌جمهورى مارس ۱۹۸۱ به داکو گريخته بود.


در يک کنگرهٔ فوق‌العاده در ۱۸-۱۴ سپتامبر ۱۹۸۳ پتاسه با يک رأى اعتماد مورد موافقت واقع شد و اين به عنوان قسمتى از حرکت از ناسيوناليسم به سوسيال دمکراسى بود.

حزب جبهه آزادى‌بخش ميهن پرست يوبانگي (Ubangi Patriotic Front-Labor Party)

در ۱۹۸۱ به‌وسيلهٔ ابل گومبا (Abel Goumba) تشکيل شد. اين حزب دولت داکو را در ۱۹۸۱ نپذيرفت و خواستار عقب‌نشينى و کناره‌گيرى نفرات و نيروهاى فرانسوى و تأسيس دمکراسى حقيقي بود و در پى ارتباط و پيوستگى با حزب سوسياليست فرانسه و يکى ديگر از گروه‌هاى سوسياليست اروپائى بود.


رهبران اين حزب پيوسته به‌طور دوره‌اى در توقيف و ترخيص بودند.

جنبش آزادى‌بخش ملى آفريقاى مرکزي

اين جنبش به‌وسيلهٔ دکتر رودولف ايدى لالا Dr.Rodolphe Idi Lala در پاريس سازمان يافت.


براساس گزارشات سال ۱۹۹۶ (The World Factbook 1996) در حال حاضر احزاب سياسى کنونى اين کشور و رهبران آنها عبارتند از:


- اتحاد براى دمکراسى و توسعه (ADP)، به رهبرى Tchapka Brede.

- انجمن دمکراتيک آفريقاى مرکزى (RDC)، به رهبرى آندره کولينگبا Andre Klingba.

- مجتمع تعليمات مدنى (FC) (Civic Forum)، به رهبرى Gen. Timothee Malendoma.

- حزب دمکراتيک آزادى‌خواه (PLD)، به رهبرى Mestor Kombo-Naguemon.

- جنبش آزادى مردم آفريقاى مرکزى (MLPC)، حزب رئيس‌جمهور آنجه فليکس پاتاسه.

- جنبش دمکراسى و توسعه (MDD)، به رهبرى ديويد داکو.

- جبهه ميهن پرست براى ترقى (FFP)، به رهبرى Abel Goumba.

- حزب دمکراتيک اجتماعى (PSD)، به رهبرى Enoch Derunt Lakoue.

- جنبش حاشيه‌اى براى دمکراسي، نوزائى و تطور (MDREC) به رهبرى Joseph Bendounga.