کل نيروهاى نظامى

- فعال: ۶۵۰۰ شامل ژاندارمرى

- دورهٔ مشموليت ۲ سال است و مدت نامعلومى نيز قرار داد وظيفه مى‌باشد.

نفرات ارتش (۳۵۰۰)

- یک گارد عمومي bn ۲) Regt)
- یک دفاع زمينى bn ۲) Regt)
- یک ارتش ائتلافي bn inf1, mech1) Regt)
- یک HQ, spt Regt
- یک گارد رياست جمهورى bn

تجهيزات

- MBT: 4T-55

- RECCE: 10 Ferret

- APC: 4BTR-152, Some 10 VAB, 25+ACMAT

خمپاره‌انداز

- 12M-1943: mn120,mm81

- PL: 89mm: LRAC

- RCL: 106mm: 14M-40

- رانندهٔ پاترول کرافت: 9(RIVER PATROL CRAFT:9<0)

- نيروى هوائي: no armed hel. ,ac cbf No, 300

- حمل و نقل: 2C-47, 2Cessna, 337, 1DC-4

- ارتباط: LIAISON 8AL-60, MH-1521

- هليکوپتر: 1AS-350, 1 SE-3130

شبه نظاميان

- ژاندارمري: ۲۷۰۰

- ۳ سپاه محلى (منطقه‌اى - لژيون) 8bde

نيروهاى خارجي

- فرانسه: ۱۲۰۰، 1inf bn gp

- ميدان ارتش مخفى ۱

- ۱۶۰-3C, 5 Jaguar

جدول هزينه نظامى به نرخ رايج محلى از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۱ جمهورى آفريقاى مرکزى به‌واحد ميليون فرانک

۱۹۹۱ ۱۹۹۰ ۱۹۸۹ ۱۹۸۸ ۱۹۸۷ ۱۹۸۶ ۱۹۸۵ ۱۹۸۴ ۱۹۸۳ ۱۹۸۲
۰۰۰ ۶۰۰۰ ۵۵۰۰ ۵۵۰۰ ۵۶۱۰ ۵۸۹۲ ۶۱۸۹ ۶۵۰۰ ۶۵۰۰ ۵۰۰۰

جدول هزينه نظامى آفريقاى مرکزى به قيمت پايدار سال‌هاى ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۱ بر حسب ميليون دلار ايالت متحده به قيمت سال ۱۹۸۸ و ميزان مبادلات ارزى

۱۹۹۱ ۱۹۹۰ ۱۹۸۹ ۱۹۸۸ ۱۹۸۷ ۱۹۸۶ ۱۹۸۵ ۱۹۸۴ ۱۹۸۳ ۱۹۸۲
۰۰۰ ۲۰ ۱۸ ۱۹ ۱۸ ۱۸ ۱۹ ۲۲ ۲۳ ۲۰

جدول درصد هزينه نظامى نسبت به کل محصولات داخلى از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۰ ج.ا.م.

۱۹۹۰ ۱۹۸۹ ۱۹۸۸ ۱۹۸۷ ۱۹۸۶ ۱۹۸۵ ۱۹۸۴ ۱۹۸۳ ۱۹۸۲ ۱۹۸۱
۰۰۰ ۰۰۰ ۱/۸ ۱/۷ ۸/۱ ۲ ۲/۳ ۲/۶ ۲ ۲/۱

جدول تجارت رسمى تسليحات جمهورى آفريقاى مرکزى برحسب ميليون دلار ايالات متحده به قيمت پايدار ۱۹۹۰(دريافت کننده: جمهورى آفريقاى مرکزى)

فروشنده: شوروى آمريکا فرانسه انگلستان چين FR6 czech ايتاليا نيوزيلند
۶ - - - - - - - -
برزيل ديگران              


در حال حاضر، سيستم دفاعى اين کشور داراى بخش‌هاى زير است:


ارتش آفريقاى مرکزى (شامل گارد جمهوري)، نيروى هوائي، ژاندارمرى ملي، نيروى پليس. نيروهاى انسانى اين سيستم عبارتند از: مردان ۱۵ تا ۴۹ سال ۷۳۷،۳۳۰ نفر. مردان آماده براى سرويس نظامي: ۳۸۴،۱۳۴ نفر. هزينه دفاعي: سى ميليون دلار که ۳/۲ درصد توليد ناخالص ملى (GDP) را شامل مى‌شود. (The World Factbook, 1990)