ساخت ارتش

عليرغم کمى کادر ارتش در آفريقاى مرکزى پيش از اين کليهٔ افراد رياست‌جمهورى در اين کشور نظامى بوده‌اند. لذا ارتش در آفريقاى مرکزى نقش مهمى در صحنهٔ سياسى کشور دارد و هميشه امرى جهت به‌دست گرفتن قدرت است.


ارتش اين کشور از نظر سيستم آموشى به سبک فرانسوى اداره مى‌شود و خدمت نظام وظيفه براى زن و مرد اجبارى است.


فرانسه در آفريقاى مرکزى داراى پايگاه‌هاى متعدد نظامى است که مهمترين آنها پادگانى در نزديکى شهر بوآر با پرسنل چشمگير مى‌باشد و بدين خاطر است که فرانسه از اين کشور جهت نقل و انتقالات نظامى به چاد، استفادهٔ شايانى برده است.


نيروهاى نظامى اين کشور شامل نيروى زمينى و نيروى هوائى مى‌باشد شامل مردان ۱۵ تا ۴۹ ساله. کل نيروهاى ارتشى تقريباً ۲۳۰۰ مرد شامل يک ارتش و نيروهاى شبه نظامى مى‌باشد.

جدول موجودی ارتش و جمعیت

موجودى ارتش ۹۴-۱۹۹۳
bn دلار ۱/۳۴، فرانک ۳۶۳/۷: ۱۹۹۰ GDP
دلار ۲۸/۱، فرانک ۳۶۲: ۱۹۹۱
رشد (Growth) %۰/۱: ۱۹۹۱ %۱/۹: ۱۹۹۰
تورم %۰/۲: ۱۹۹۲ %۲/۲-: ۱۹۹۱
بدهي ميليون دلار ۸۸۴: ۱۹۹۱ ميليون دلار ۱۹۹۰:۷۶۶
بودجه دفاعى ميليون دلار ۹۶/۲۷ ميليون فرانک ۷۴۰۰۰: ۱۹۹۲ Def Bdgt
برابرى يک دلار با فرانک آفريقاى مرکزى ۲۸۲/۱۱: ۱۹۹۱
۲۷۲: ۱۹۹۳
۲۷۲/۲۶۰: ۱۹۹۰
۲۶۴/۶۹: ۱۹۹۲
S1=fr


جمعيت: ۳۲۸۰۰۰۰ ۱۷-۱۳ ۲۲-۱۸ ۲۲-۱۸
مردان ۱۷۶۰۰۰ ۱۶۳۰۰۰ ۲۳۲۰۰۰
زنان ۱۷۸۰۰۰ ۱۵۹۰۰۰ ۲۳۴۰۰۰