جمهورى آفريقاى مرکزى يکى از ۴۹ کشور کم درآمد جهان محسوب مى‌شود و از نظر توسعهٔ اقتصادى يکى از ۲۹ سرزمين واپس ماندهٔ دنيا است.


اولين برنامهٔ توسعه اقتصادى چهارساله آفريقاى مرکزى (۷۰-۱۹۶۷) با بودجه ۹/۳۶ ميليارد فرانک به‌علت نبودن امکانات اوليه و ضرورى با شکست مواجه شد و فقط هفت دهم بودجه پيش‌بينى شده به مصرف توسعه تعدادى از معادن و نوسازى بخشى از مؤسسات کوچک توليدى رسيد.


دومين برنامه توسعه اقتصادى آفريقاى مرکزى که مدت آن به پنج سال افزايش داده شد (۷۵-۱۹۷۱) به‌علت مشکلات موجود در برنامه‌ريزى از سال ۱۹۷۲ آغاز و در سال ۱۹۷۶ پايان گرفت. بودجه دومين طرح نوسازى آفريقاى مرکزى بالغ بر ۶۳/۷۷۹ ميليارد فرانکِ آفريقاى مرکزى بود.

جدول بودجه توسعه بخش‌هاى مختلف توليدى و خدماتى در برنامه پنج ساله عمرانى (به ميليون فرانک آفريقاى مرکزي)

کشاورزى ۱۴/۸۲۷
معادن ۱/۷۴۱
صنايع کوچک ۱۱/۴۸۶
برق ۴/۶۹۸
حمل و نقل و ارتباطات ۱۳/۷۰۱
جهانگردي ۵/۵۸۰
تجارت ۸۴۵
بهداشت و خدمات عمومي ۱/۲۰۴
تعليم و تربيت ۲/۱۶۰
خانه‌سازى ۲/۸۳۹
ساير بخش‌ها ۴/۶۹۸

جمع :

۶۳/۷۷۹ (فرانک)