تشکيلات کشورى بر مبناى يک نظام خودمختارى محلى تحت نظر رهبرى مرکزي، بنا شده است. دولت در چهار سطح ادارى انجام وظيفه خواهد نمود، اين سطوح عبارتند از: ده، شهرستان، استان يا ايالت و در سطح ملى.

مجمع خلق

پارلمان فقط داراى يک مجلس است که بالاترين مرجع قدرت مى‌باشد و که از طرف مردم حاکميت مطلق را در اختيار دارد.


نمايندگان مجمع مزبور به‌طور مستقيم و براى مدت چهار سال انتخاب مى‌گردند.


اجلاس‌هاى منظم دوبار در سال صورت مى‌گيرد، چنانچه ۳/۲ اعضاء رأى بدهند مجمع مى‌تواند منحل گردد.


قدرت اعلام جنگ، صلح، حق اعلام و برگزارى رفراندوم با مجمع مزبور است، اين مجمع تحت بعضى شرايط مى‌تواند شوراهاى خلق را نيز منحل نمايد.

شوراى دولتى

شوراى دولتى ۲۹ عضو دارد و شامل يک نماينده از هر کدام از ايالات و استان‌ها نيز مى‌شود.


شوراى دولتى يکى از اعضاء خود را به‌عنوان رئيس انتخاب مى‌نمايد. و رئيس شوراى دولتى رئيس‌جمهور و نماينده کشور است. طول مدت خدمت شوراى دولتى و رئيس‌جمهور نيز مانند مجمع خلق چهار سال است، قدرت مجريه در اختيار شوراى دولتى مى‌باشد.

شوراى وزيران

اعضاء شوراى وزيران از بين فهرستى از داوطلبينى که توسط شوراى دولتى ارائه گرديده است، به‌وسيله مجمع خلق انتخاب مى‌گردند. طول مدت خدمت آن نيز مانند مجمع خلق چهار سال است، شوراى وزيران نخست وزير را از ميان اعضاء خود انتخاب مى‌نمايد، شوراى وزيران مسئول امور حکومت و تهيه طرح‌هاى اقتصادى و ارائه آنها به مجمع خلق تصويب مى‌باشد.

شوراى دادگسترى خلق

اين شورا بالاترين نهاد قضائى کشور است، اعضاء اين شورا نيز از فهرستى از اعضاء مجمع خلق که توسط شوراى دولتى ارائه گرديده است، به‌وسيله مجمع خلق انتخاب مى‌گردند. طول مدت خدمت اين شورا نيز مانند مجمع خلق چهار سال است، شوراهاى خلق در سطح ملى دست به تشکيل کميته‌هاى قضّات مى‌زنند.

شوراى دادستانى خلق

اعضاء اين شورا نيز از فهرستى که توسط شوراى دولتى ارائه گرديده است، توسط مجمع خلق انتخاب مى‌گردند.


اين شورا جهت اداره دوائر دادگسترى و قانون در سطح استان، شهرستان و دِه انتخاب گرديده. حفظ حقوق مردم و نظارت بر نهادهاى مرکزى و محلى و قدرت دولتى در برابر مجمع خلق را بر عهده دارد. طول مدت خدمت اين شورا نيز چهار سال است.

شوراى بازرسان خلق

اعضاء اين شورا نيز به پيشنهاد شوراى دولتى و به‌وسيله مجمع خلق انتخاب مى‌گردند. طول مدت خدمت اين شورا چهار سال است، وظيفه آن نظارت بر فعاليت‌هاى نهادهاى محلي، قدرت دولت، وزارتخانه‌ها و دوائر عمومى در برابر مجمع خلق مى‌باشد.


دواير بازرسى نيز در سطوح مختلف کشور وجود دارند، که در برابر شوراهاى خلق مسئوليت دارند.

شوراهاى خلق

طول مدت شوراهاى خلق نيز چهار سال است، اعضاء شوراهاى مزبور در سطوح مختلف طبق قانون انتخاب مى‌گردند. شوراهاى مزبور مسئول، امور اقتصادي، اداري، قضائي، امنيتي، دفاعى و حفظ نظم و آرامش محلى مى‌باشند.


هر کدام از شوراهاى خلق يک کميته اجرائى انتخاب مى‌کنند، تصميمات شورا را به مرحله اجراء در مى‌آورد. کميته‌هاى اجرائى نيز هر کدام به اختيارات خود يک رئيس و يک دبير از ميان اعضاء خود انتخاب مى‌نمايند، که رئيس و دبير شوراى مربوطه نيز مى‌باشد.