کليه شهروندانى که بيش از ۱۸ سال دارند، داراى حق رأى مى‌باشند. آن دسته از اتباع برمه که از پدر و مادر برمه‌اى متولد شده‌اند مى‌توانند، پس از رسيدن به سن ۲۰ سالگى در انتخابات شرکت نمايند. و به‌عضويت شوراهاى ده و شهرستان برگزيده شوند، همچين آنها در سن ۲۴ سالگى جهت عضويت در شوراهاى ايالتى و استانى و در سن ۲۸ سالگى جهت عضويت در مجمع خلق مى‌توانند نامزد انتخاباتى شوند.


اعضاء انجمن‌هاى مذهبي و افرادى که طبق قانون از رأى دادن و انتخاب شدن محروم هستند، حق شرکت در انتخابات را ندارند.