کليه شهروندان بدون توجه به نژاد، عقايد و جنسيت در برابر قانون يکسان مى‌باشند. هر شهروند حق برخوردارى از نتايج کار، ارث، سکونت در محل مورد علاقه، تحصيل علوم، استراحت و تفريح را دارد. آزادى فکر، عقيده و اظهار نظر طبق قانون و با رعايت اصول امنيتى کشور محترم شمرده مى‌شود.


بر کليه شهروندان لازم است، از لطمه زدن و به خطر انداختن حاکميت و امنيت کشور و نظام سوسياليستى خوددارى نمايند.