حزب جانادال ((Jana Dal (Peoples' Party) (حزب مردم) در نوامبر ۱۹۸۳ به‌وسيلهٔ ارشاد تأسيس شد.


اصول اساسى اين حزب عبارت بودند از:


- ناسيوناليسم

- ايدوئولوژى و ارزش‌هاى اسلامى

- دموکراسى

- ترقى


هدف ارشاد از تشکيل اين حزب را در موارد ذيل مى‌توان بيان داشت:


۱. مشروعيت بخشيدن به موقعيت خود از طريق انتخابات رياست‌جمهورى

۲. ايجاد پايگاهى براى خود و طرفداران در جهت مبارزه با مخالفان

۳. تحقق بخشيدن به نقش ارتش در ادارهٔ امور کشور از طريق قانون اساسى

۴. به اجراء درآوردن اصول اقتصادى و اجتماعي


در ماه سپتامبر ۱۹۸۵ اين حزب در يک اتحاد پنج حزبى که جبهه ملى ناميده مى‌شد شرکت کرد. اين جبهه سياست‌هاى دولت ارشاد را اعلام مى‌کرد.


در ژانويه ۱۹۸۶ پنج بخش جبهه ملى رسماً حزب جاتيادال ((Jatiya Dal (National Party) (حزب ملي) را تشکيل دادند. اين حزب يک دولت را تشکيل داد که در مقابل تقاضاء مخالفان براى لغو حکومت نظامى قرار داشت. اين حزب در ۷ مه ۱۹۸۶ در کنار احزاب ديگر در انتخابات پارلمانى شرکت کرد اتحاد حزب ناسيوناليست بنگلادش اين انتخابات را تحريم کرده بود. جاتيادال ۱۵۳ از ۳۰۰ کرسى را در اين انتخابات به‌دست آورد و ۳۰۰ کرسى را در اين انتخابات به‌دست آورد و ۳۰ کرسى زنان را نيز نامزدهاى جاتيادال کسب کردند. ميزان الرحمن چودرى دبيرکل حزب جاتيادال به نخست وزيرى رسيد. در اوايل سپتامبر ۱۹۸۶ ارشاد به جاتيادال پيوست و به‌عنوان رئيس حزب انتخاب شد و خود را نامزد رياست‌جمهورى کرد. در انتخابات رياست جمهورى در اکتبر همان سال که به‌وسيله دو حزب عمده مخالف تحريم شده بود پيروزى کامل را به‌دست آورد.


از آنجا که انتخابات مختلف از طرف مخالفان تحريم مى‌شد جاتيادال اکثريت آراء را کسب مى‌کرد.