بنگلادش در ورود به جامعه بين‌المللى با مشکل مواجه شد. عضويت اين کشور در سازمان ملل با مخالفت چين و وتوى اين کشور رو به رو بود. پس از اينکه چين حق وتوى خود را پس گرفت، در ۱۹۷۴ اين کشور در سازمان ملل پذيرفته شد. سپس به عضويت بانک جهاني، صندوق بين‌المللى پول و بانک توسعه آسيائى در آمد. بنگلادش به‌طور گسترده‌اى از تسهيلات وام‌هاى بين‌المللى استفاده کرده است.اين کشور به رغم مسائل داخلى تاکنون به نحو فعالى در مجامع بين‌المللى حضور يافته است. به‌تدريج اين کشور به عضويت اغلب سازمان‌هاى تخصصى وابسته به سازمان ملل متحد درآمد و مخصوصاً در آژانس‌هاى مربوط به امور اقتصادى و بهداشت و جمعيت از خود فعاليت نشان داده است.