ماهى يکى از منابع عمده پروتئين حيوانى در بنگلادش بوده و حدود ۸۰ درصد پروتئين حيوانى در اين کشور از ماهى و آبزيان ديگر تأمين مى‌گردد. بنگلادش داراى بيش از هفتصد رودخانه بزرگ و کوچک و تعداد بسيارى درياچه، برکه، استخر، حوضچه ذخيره آب و... جمعاً به مساحت ۳۷/۴ ميليون هکتار بوده که ۸۰ درصد توليد کل ماهى کشور را به‌خود اختصاص مى‌دهد. اين کشور همچنين داراى ۲۵۰ مايل آب‌هاى ساحلى در خليج بنگال مى‌باشد که ۲۰ درصد توليد ماهى کشور از اين آب‌ها تأمين مى‌شود.


ماهى يکى از غذاهاى مورد علاقه مردم بنگلادش بوده و حدود ۱۰ ميليون نفر از جمعيت ۱۱۵ ميليون نفرى اين کشور از طريق ماهى‌گيرى امرار معاش مى‌نمايند. بخش شيلات ۳ درصد توليد ناخالص داخلى (GDP) را به خود اختصاص مى‌دهد. گرچه توليد ماهى در کشور رو به افزايش بوده است؛ لکن افزايش سريع جمعيت باعث کاهش نرخ توزيع سرانه ماهى شده است. به‌طورى که مصرف سرانه روزانه ماهى از ۹/۳۲% گرم در سال ۶۳-۱۹۶۲ به ۲۱% گرم در سال ۸۵-۱۹۸۴ کاهش يافته است.


در سومين برنامه عمرانى پنج‌ساله کشور (۹۰-۱۹۸۵) سقف توليد ماهى سالانه يک ميليون تن پيش‌بينى شده بود؛ لکن توليد ماهى عملاً از سقف پيش‌بينى شده کمتر شد. اداره کل شيلات (تحت پوشش وزارت دامدارى و شيلات بنگلادش)، مؤسسهٔ تحقيقات ماهى‌گيرى و شرکت توسعه شيلات بنگلادش از جمله ارگان‌هائى هستند که در امر توليد، توسعه و بهبود منابع ماهى در کشور فعاليت دارند.


بنگلادش با برخوردارى از شرايط اقليمى مساعد و وجود رودخانه‌ها، درياچه‌ها، برکه‌ها و استخرهاى طبيعى فراوان، وجود مواد و املاح لازم در آب‌هاى د اخلى و ساحلى اين کشور و داشتن ۲۵۰ مايل آب‌هاى ساحلى در خليج بنگال به‌طور بالقوه توانائى افزايش توليد ماهى و ديگر آبزطيان در سطحى به مراتب بيشتر از سطح توليد فعلى را دارا مى‌باشد. لکن موانعى در اين راه وجود دارد که از جمله مى‌توان به استفاده از روش‌هاى سنتى و فقدان تکنولوژى و دانش فنى لازم، کمبود نيروى انسانى ماهر در زمينه شيلات، گسترش بى‌رويه ماهى‌گيرى و صيد ماهى و فقدان قايق و ناوگان ويژه ماهى‌گيرى اشاره نمود. به علت فقدان ناوگان ماهى‌گيرى و ضعف نيروى دريائى اين کشور ساير کشورها از جمله هند و کره جنوبى که داراى ناوگان مجهز و تکنولوژى لازم مى‌باشند از منابع دريائى خليج بنگال استفاده مى‌نمايند. سيل نيز همه ساله خسارات سنگينى به بخش شيلات وارد مى‌سازد. جدول زير ميزان ماهى‌گيرى در اين کشور را به هزار تن مشخص مى‌سازد (۱):


(۱) . The Europa Year book, 1991: A World Survey. London, Europe Publication Ltd, 1990. P: 446.

جدول ميزان ماهى‌گيرى (واحد به هزار تن)

مناطق   ۸۵-۱۹۸۴   ۸۶-۱۹۸۵   ۸۷-۱۹۸۶
آب‌هاى داخلى   ۵۸۸   ۵۸۷   ۵۹۴
آب‌هاى ساحلى   ۱۸۵   ۲۰۷   ۲۱۰
کل ماهى‌گيرى   ۷۷۳   ۷۹۴   ۸۰۴