به‌موجب مادهٔ ۳۲ قانون‌اساسي، قواى کشور به سه قسمت تقسيم مى‌شوند:

اين سه قوه از يکديگر جدا بوده و هيچ‌يک حق دخالت در امور ديگرى را ندارد.