در خرداد ماه ۱۳۴۹، شيخ خليفه بن سلمان، رئيس شوراى دولتى وقت (نخست وزير کنونى بحرين) طى ديدارى از ايران و ملاقات با مقامات مختلف رژيم ايران، تمايل بحرين را نسبت به تعيين حدود فلات قاره بين دو کشور ابراز داشت و قرارشد مطالعاتى جهت عقد موافقت‌نامه‌اى به‌منظور تحديد حدود فلات قارّه صورت گيرد. در تاريخ‌ ۷/۶/۱۳۴۹، هيئتى از بحرين وارد ايران و بحرين شد و باب مذاکرات را با شرکت ملّى نفت ايران گشود. هدف از اين مذاکرات، ترسيم مرز آبى ايران و بحرين بين دو نقطه‌اى بود که از تلاقى خطوط مشخص فلات قارهٔ ايران، عربستان‌سعودى و بحرين از يک سو و ايران، قطر و بحرين از سوى ديگر به‌دست مى‌آمد.


متعاقباً در آذر ماه ۱۳۴۹، هيئتى از سوى شرکت ملّى نفت نفت ايران به‌منظور ادامهٔ مذاکرات به بحرين عزيمت کرد. در اين مذاکرات سه موضوع مورد توجه قرار گرفت:


- تعيين خط مبنى براى فلات قارهٔ ايران و بحرين


- تعيين نقطهٔ شروع خط مقسم فلات قاره


- تعيين نقطهٔ انتهاى خط مقسم


چون در اصول فوق توافق شد، پيش‌نويسى از سوى نمايندگان طرفين به امضاء رسيد و قرار بر اين شد که ظرف دو ماه، بحرين نظرنهائى خود را نسبت به مختصات منتهى اليه شرقى فلات قارهٔ ايران - بحرين (مجاور مرز آبى عربستان‌سعودي) که تا آن تاريخ روشن نشده بود، به دولت ايران اعلام نمايد. بحرين پس از اين‌که توانست رضايت عربستان‌سعودى را در اين باره جلب کند، در اواخر بهمن ماه ۱۳۴۹، برمبناى مذاکرات انجام شده، طرح موافقت‌نامه‌اى را به ايران تسليم نمود که طرح مذکور با قيد چند اصلاح عبارتى و با اضافه نمودن آخرين نظرات شرکت ملى نفت ايران، مجدداً به مقامات بحرينى اعاده شد.


سرانجام در ۲۸ مرداد ماه ۱۳۵۰، موافقت‌نامهٔ نهائى تحديد فلات قاره در منامه از طرف نمايندگان مختار طرفين به امضاء رسيد و مراسم مبادلهٔ اسناد آن در ارديبهشت ماه ۱۳۵۱ در کاخ وزارت امور خارجه، توسط زاهدى (وزير امور خارجهٔ وقت ايران) و سيد محمد علوي، وزير دارائى و اقتصاد ملى بحرين، انجام گرفت. (دکتر شهين دخت کامران مقدم، تاريخ کشورهاى همجوار ايران، انتشارات دانشگاه تربيت معلم، ۱۳۵۶، ص ۱۱۵).

مجموع موافقت‌نامه و يادداشت‌هاى تفاهم ميان دو کشور ايران و بحرين

- موافقت‌نامه همکارى در زمينهٔ خدمات هوائى ۱۹/۱۱/۱۳۷۸


- يادادشت تفاهم همکارى ميان اتاق‌هاى بازرگانى ۱۱/۱۲/۱۳۷۸


- يادداشت تفاهم اولين کميسيون مشترک اقتصادى ۱۰/۱۲/۱۳۷۸


- يادداشت تفاهم همکارى‌هاى محيط زيست ۱۰/۱۲/۱۳۷۸


- يادداشت تفاهم همکارى‌هاى ورزشى ۱۰/۱۲/۱۳۷۸


- يادداشت تفاهم دومين کميسيون مشترک اقتصادى ۱۰/۱۲/۱۳۷۹


طى مدت دو سال اخير شش موافقت‌نامه ميان دو طرف جهت بررسى و مذاکرات کارشناسى به‌منظور نهائى کردن و امضاء مبادله شده است که به شرح ذيل مى‌باشد:


- موافقت‌نامه همکارى‌هاى اقتصادي، تجارى و فنى دو کشور (از سوى دو طرف)


- موافقت‌نامه تشويق و حمايت از سرمايه‌گذارى (از طرف ايران)


- موافقت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف (از طرف بحرين)


- موافقت‌نامه همکارى‌هاى کشتيرانى ميان دو کشور (از طرف ايران)


- موافقت‌نامه همکارى‌هاى فرهنگى ميان دو کشور (از طرف ايران)


- موافقت‌نامه همکارى در زمينه جهانگردى (از طرف ايران)


شایان ذکر است که طرف بحرين نسبت به سه مورد اخير هنوز پاسخى ارائه نشده است.