آمار مبادلات بازرگانى ميان جمهورى اسلامى ايران و بحرين به شرح زیر است. (گزارش وزارت بازرگانى بحرين در آستانهٔ دومين اجلاس کميسيون مشترک اقتصادى دو کشور)

جدول آمار مبادلات بازرگانى ميان جمهورى اسلامى ايران و بحرين

سال ارزش به دلار ۱۹۹۵ ۱۹۹۶ ۱۹۹۷
کل واردات بحرين از ايران ۱۷،۵۹۲،۶۴۷ ۱۴،۶۳۶،۶۷۴ ۱۳،۰۱۶،۴۶۹
واردات بحرين ۱۶،۹۶۳،۳۴۸ ۱۱،۳۲۹،۹۴۷ ۱۰،۲۶۳،۰۰۰
واردات مناطق صنعتى ۶۲۹،۲۷۹ ۳،۲۴۳،۷۲۷ ۲،۷۵۳،۴۶۹
کل صادرات بحرين به ايران ۴۷،۸۶۳،۴۱۶ ۴۰،۰۲۲،۵۰۱ ۵۳،۸۵۸،۵۷۰
صادرات بحرين ۱۱،۱۷۲،۰۰۸ ۵،۸۹۱،۹۴۴ ۱۰،۴۵۷،۱۶۴
صادرات مناطق صنعتى ۳۶،۶۹۱،۴۰۸ ۳۴،۱۳۰،۵۵۷ ۴۳،۴۰۱،۴۰۶
صادرات مجدد ۱۸۳،۸۸۳ ۲۳۵،۶۶۶ ۲۲۱،۵۳۰
توازن تجارى بحرين ۳۰،۴۵۴،۶۷۳+ ۲۶،۴۳۴،۸۲۸ ۴۱،۰۶۳،۶۳۱+
حجم کل مبادلات تجارى ۶۵،۶۳۹،۹۲۶ ۵۴،۸۹۴،۸۴۱ ۶۷،۰۹۶،۵۷۰

سال ارزش به دلار ۱۹۹۸ ۱۹۹۹ ۲۰۰۰
کل واردات بحرين از ايران ۱۶،۹۷۲،۰۰۳ ۲۱،۱۵۴،۴۲۴ ۳۰،۰۸۷،۴۱۱
واردات بحرين ۱۴،۱۴۳،۱۶۲ ۱۷،۲۰۱،۵۰۹ ۱۷،۱۶۹،۷۸۲
واردات مناطق صنعتى ۲،۸۲۸،۸۴۱ ۳،۹۵۲،۹۱۵ ۱۲،۹۱۷،۶۲۹
کل صادرات بحرين به ايران ۹،۶۴۳،۶۳۴ ۹،۰۴۲،۵۷۰ ۳۴،۰۹۷،۴۶۷
صادرات بحرين ۱،۰۶۵،۰۱۹ ۱،۱۲۷،۴۱۶ ۵۱۴،۰۶۱
صادرات مناطق صنعتى ۸،۵۷۸،۶۱۵ ۷،۹۱۳،۱۵۴ ۳۳،۵۸۳،۴۰۶
صادرات مجدد ۵۲،۹۴۷ ۳۳۶،۲۶۲ ۲۵۱،۰۶۱
توازن تجارى بحرين ۷،۲۷۵،۴۲۱- ۱۱،۷۷۵،۵۹۲- ۴،۲۶۱،۱۱۷+
حجم کل مبادلات تجارى ۲۶،۶۶۸،۵۸۳ ۳۰،۵۳۳،۲۵۶ ۶۴،۴۳۵،۹۳۹


چنانچه در جدول فوق مشاهده مى‌شود در ۱۹۹۶ واردات بحرين از ايران ۱۷% کاهش داشته است و صادرات اين کشور و صادرات اين کشور به ايران در اين سال با ۴۷% کاهش روبه‌رو بوده است.


در سال ۱۹۹۷ روند نزولى واردات بحرين از ايران ادامه داشته و ۱۱% کاهش را نشان مى‌دهد در حالى‌که صادرات اين کشور ۳۵% نسبت به سال قبل از آن افزايش داشته است.


در سال ۱۹۹۸ شاهد يک تغيير کلى در روند مبادلات تجارى دو کشور نسبت به سال ۱۹۹۷ هستيم. حجم صادرات بحرين به کشورمان به‌شدت کاهش يافته (۸۲%) در حالى‌که واردات اين کشور از ايران به ميزان ۳۰% افزايش داشته است.


در سال ۱۹۹۹ روند نزولى صادرات بحرين به ايران همچنان ادامه دارد ولى واردات اين کشور از ايران ۲۵% افزايش را نشان مى‌دهد. (گزارش وزارت بازرگانى بحرين در آستانهٔ دومين اجلاس کميسيون مشترک اقتصادى دو کشور).


در سال ۲۰۰۰ به‌علت افزايش صادرات مناطق صنعتى بحرين به کشورمان به ميزان ۳۲۴% على‌‌رغم آنکه واردات اين کشور از ايران به ميزان ۴۲% نسبت به سال قبل از آن افزايش داشت ولى بار ديگر تراز تجارى را به نفع بحرين کرد.


نکتهٔ قابل توجه ديگر در سال ۲۰۰۰، افزايش قابل توجه واردات مناطق تجارى بحرين از ايران به ميزان ۲۷۷% نسبت به سال ۱۹۹۹ بود و در واقع افزايش ۱۱۱ درصدى کل مبادلات تجارى دو کشور ناشى از افزايش مبادلات تجارى مناطق صنعتى دو کشور بوده‌ است به نحوى ‌که اين مناطق در مجموع بيش از ۷۰% از کل مبادلات تجارى دو کشور را شامل گرديده است.

اقلام اصلى واردات بحرين از ايران در سال ۲۰۰۰

مواد غذائي، ميوه و سبزيجات تازه، خشکبار، ادويه‌جات، فرش، گلاب فرآورده‌هاى شيميائي، کاشى و سراميک، پارچه‌، عسل، زعفران، احشام، تن‌ماهي، نمک، خودرو، پودر لباسشوئي، لوازم پلاستيکي، بدليجات شيرينى و برنج.

اقلام اصلى صادرات بحرين به ايران در سال ۲۰۰۰

مواد خام آهن و گنداله‌آهن، ورق و ميله و لوله‌هاى آلومينيوم، اثاثيه منزل، سوزن‌هاى طبي، موادشيميائي، فرش ماشينى و پارچه‌نخي.