از ۱۳۷۶ تاکنون

به‌دنبال بهبود مناسبات سياسي، روابط متوقف شده اقتصادى با بحرين تا حدودى فعال شد در اين راستا تبادل ديدارها ميان مقامات دو کشور آغاز شد. در مهر ماه سال ۷۷ آقاى عبدالنبى عبدالله‌الشعله وزير کار و امور اجتماعى دولت بحرين بنا به دعوت با وزير محترم کار کشور مان از جمهورى اسلامى ايران ديدار نمود.


در اين ديدار که اولين ديدار رسمى يک مقام بحرينى پس از عادى‌سازى روابط محسوب مى‌شد، مذاکراتى پيرامون توسعه همکارى‌هاى فى‌مابين در زمينه‌ کار و امور اجتماعى انجام شد و بر عملى ساختن يادداشت تفاهم منعقده ميان دو کشور در سال ۱۳۷۰ تأکيد گرديد.


در همين حال هيئتى از سوى سازمان هواپيمائى کشورى بحرين در تاريخ ۲/۱۲/۷۷ از کشورمان ديدار کرد و در جريان اين ديدار يادداشت تفاهمى در رابطه با افزايش تعداد پروازهاى هفتگى ميان دو کشور امضاء شد.


در بعد همکارى‌هاى دو کشور در زمينه نفت و گاز، آقاى سيدمهدى حسنى معاون وزير محترم نفت کشورمان به‌منظور شرکت در هفتمين سمينار نفت و گاز خاورميانه در بحرين، از تاريخ ۲۲/۱/۷۷ لغايت ۲۶/۱/۷۸ از اين کشور ديدار نمود و در جريان اين سفر با مقامات ذيربط پيرامون همکارى‌هاى نفتى در زمينه‌هاى فروش گاز به بحرين و بازسازى و حداث پالايشگاه در اين کشور مذاکره و گفتگو نمود که با استقلال بحرينى‌ها مواجه شد.


با توجه به توافق وزراء خارجه دو کشور در رابطه با تشکيل کميسيون مشترک اقتصادي، از سوى بحرين آقاى على صالح‌الصالح وزير بازرگانى اين کشور به‌عنوان رئيس کميسيون از طرف دولت بحرين معرفى شد. از سوى کشور مان نيز جناب آقاى شريعتمدارى وزير محترم بازرگانى به‌عنوان مسئول ايرانى در کميسيون مشترک اقتصادى دو کشور معرفى شد.


به‌دنبال دعوت به‌عمل آمده از سوى وزير بازرگانى کشورمان، آقاى على‌عبدالله صالح‌الصالح وزير بازرگانى بحرين در رأس يک هيئت هشت نفره شامل رئيس اتاق بازرگانى اين کشور جهت مشارکت در نمايشگاه بين‌المللى تهران از کشورمان ديدار کرد. و مذاکراتى باهمتايان ايرانى به‌عمل آورد.


با ديدار رئيس سازمان هواپيمائى کشورمان از بحرين ۱۹/۱۱/۷۸ موافقت‌نامه هوائى ميان دو کشور امضاء شد.


در همين حال به‌دنبال توافقات به‌عمل آمده اولين اجلاس کميسيون مشترک اقتصادى دو کشور از تاريخ ۷ الى ۱۱ اسفند ماه ۷۸ در منامه برگزار شد.


در اين اجلاس که به رياست وزراء بازرگانى دو کشور برگزار شد طرفين بر نکات ذيل توافق نمودند:


- اهميت ارتقاء سطح مبادلات تجارى فعلى با توجه به بازارهاى دو کشور


- اهميت اعطاء نقش بيشتر به بخش‌هاى خصوصى دو کشور به‌منظور افزايش مبادلات تجارى و اجراء طرح‌هاى سرمايه‌گذارى مشترک.


- افزايش مبادله هيئت‌ها و ديدارهاى متقابل بين بخش‌هاى دولتي


در راستاى همکارى‌هاى بانکى ميان دو کشور نيز آقاى دکتر مجرد در تاريخ ۱۹/۲/۷۹ از بحرين ديدار نمود.


معاون بازرگانى خارجى وزارت بازرگانى بحرين در تاريخ ۷/۷/۷۹ جهت شرکت در مراسم نمايشگاه بين‌المللى به جمهورى اسلامى ايران سفر کرد. معاون مدير کل مرکز نمايشگاه‌هاى بين‌المللى بحرين گفت شرکت‌هاى بحرينى در نمايشگاه‌ تهران موفق به عقد قراردادهائى بيش از ۴۴ ميليون دلار گرديده‌اند که اين حجم به گفته وى در تاريخ حضور اين کشور در نمايشگاه‌هاى بين‌المللى کم‌سابقه است.


لازم به ذکر است بحرين پس از ۷ سال، بار ديگر در ۱۳۷۹ نمايشگا‌ه بين‌المللى تهران شرکت و در ميان ۷۲ کشور خارجى به‌عنوان يکى از ۵ کشور نمونه برگزيده شد.


در تاريخ ۳۰/۷/۷۹ سفير جمهورى اسلامى ايران در منامه با آقاى عبدالله حسن‌سيف وزير دارائى و اقتصادى ملى بحرين ديدار و دعوت‌نامه وزير امور اقتصادى کشورمان را به وى تسليم کرد، وزير بحرينى با تشکر و پذيرش دعوت جناب آقاى نمازى اظهار اميدوارى کرد که در اولين فرصت ممکن به جمهورى اسلامى ايران سفر نمايند.


ديدار هئتى از بخش خصوصى بحرين به‌منظور مذاکره جهت راه‌اندازى مجدد خط کشتيرانى در تاريخ ۲۹/۲/۷۹ از کشورمان انجام شد که نهايتاً با انجام فعاليت کشتى هرمز - ۶ متعلق به شرکت کشتيرانى و الفجر - ۸ ارتباط مستقيم دريائى ميان دو کشور از سرگرفته شد.


برهمين اساس به‌دنبال افتتاح خط مذکور بنا به آخرين آمار منتشره از سوى بحرين ميزان مبادلات تجارى ميان دو کشور در طى پنج ماهه سال ۲۰۰۰ به پيش از ۲۸ ميليون دلار رسيد اين در حالى است که اين ميزان در مدت مشابه در سال ۱۹۹۹، ۱۰ميليون دلار بوده است.


با توجه به اينکه بحرين در حال حاضر مرکز مالى - تجارى خليج‌فارس محسوب مى‌شود و شرکت‌هاى بزرگ مالى و سرمايه‌گذارى در آن فعاليت دارند، مى‌توان جايگاه خاصى براى همکارى‌هاى اقتصادى با اين کشور قائل شد.


لازم به ذکر است که در اولين کميسيون مشترک اقتصادى دو کشور محورهاى همکارى‌هاى مختلف از طرف جمهورى اسلامى ايران به طرف بحرينى پيشهاد گرديد، ولى بحرينى‌ها صرفاً يادداشت تفاهم ورزشي، زيست محيطى و همکارى‌هاى اتاق‌هاى بازرگانى دو کشور را با جمهورى اسلامى ايران امضاء کردند. در رابطه با توافق‌نامه‌هاى اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري، پيش نويس آن بين دو کشور تبادل و مقرر گرديد هيئتى از بحرين در خصوص تنظيم متن‌ نهائى وارد تهران شود.


خط کشتيرانى والفجر ۸ از ارديبهشت ماه سال ۱۳۷۹ راه‌اندازى شد. ليکن بحرينى‌ها با تردد کشتى‌هاى تندرو والفجر ۸ جهت جابه‌جائى مسافر مخالفت نموده‌اند.


دومين اجلاس کميسيون مشترک اقتصادى ايران و بحرين در تهران در اسفند ماه ۱۳۷۹ به رياست على صالح‌الصالح وزير بازرگانى بحرين در تهران برگزار گرديد.


در پايان اين اجلاس يادداشت تفاهمى ميان وزيران بازرگانى دو کشور در زمينه همکارى اقتصادي، بانکي، بيمه، سرمايه‌گذاري، پزشکي، بهداشت، کشاورزي، شيلات، حمل و نقل، سياحت و زيارت، محيط زيست، ورزش و مخابرات به امضاء رسيد. همچنين امضاء يادداشت تفاهم بين مرکز توسعه صادرات ايران با سازمان همتاى خود در بحرين جهت صدور توليدات مختلف ايرانى و بحريني، تسهيلات گمرکى و برگزارى نمايشگاه‌هاى اختصاصى و تخصصى و پروژه‌هاى مشترک سرمايه‌گذارى در بخش‌هاى اقتصادى دو کشور مورد تأکيد قرار گرفت.