بنادر

بنادر مهم بحرين عبارتنداز: منامه، محرق، ستره، مصفا و بندر سلمان. بندر ستره محل صادرات نفت بحرين است. مهمترين بندر در بحرين، بندر سلمان است که در ۱۹۶۲ با اسکله‌اى ۴۰۰ مترى افتتاح شد. وجه تسميهٔ آن به شيخ سلمان بن حمد آل خليفه، جد پادشاه بحرين باز مى‌گردد. در حال حاضر اين بندر داراى ۱۴ لنگرگاه است. در سال‌هاى اخير از ظرفيت کامل آن استفاده نشده و با رکودى نسبى موجه بوده است. مسئولين بندر جهت جذب کشتى‌‌هاى بيشتر به اين بندر پيشنهاد افزايش سطح خدمات به کشتى‌هائى که از بندر خارج يا وارد مى‌شوند، همچنين احداث سکوهاى جديد را دادند که از ۱۹۸۳ به مرحلهٔ اجراء گذاشته شده است. بدين ترتيب هر ساله تعداد ۸۰۰ کشتى مى‌توانند در اين بندر پهلو بگيرند. حرکت کشتى‌هاى بادبانى و تجارى در منامه و محرق نيز وجود دارد ولى تردد نفتکش‌ها در بنادر سلمان و ستره صورت مى‌گيرد.


دولت تصميم به احداث يک بندر دريائى جديد در منطقهٔ الحد در کنار حوضچه تعمير کشتى‌ گرفته است. هزينهٔ اين طرح بين ۲۱۲ تا ۳۴۵ ميليون دلار (The Middle East and North Africa, 1996. p.31۸) برآورد شده است. اين بندر در چارچوب توسعهٔ صنعتى کشور صورت مى‌گيرد و قادر است کشتى‌هاى عظيمى را جهت حمل و نقل انواع کالاها پذيرا باشد و تسهيلات بيشترى نسبت به بندر سلمان خواهد داشت. مطالعهٔ اجراء اين طرح توسط پرتغالى‌ها در ۱۹۹۳ تکميل شد. دولت اختيار کامل اجراء اين طرح را به‌عهده نگرفت و از شرکت‌هاى مختلف در اين زمينه دعوت کرد، از اين رو ۲۱ شرکت در ۱۹۹۴ ثبت نام کردند.

جاده‌ها

مهمترين جادهٔ بحرين و تنها راه زمينى اين کشور به خارج پلى است که بين بحرين و عربستان‌سعودى در اواخر ۱۹۸۶ توسط يک شرکت هلندى (Ballast Nadan) ساخته شد. عربستان‌سعودى کل هزينهٔ ساخت اين پل ۲۵ کيلومترى را که معادل ۶۰۰ ميليون دلار بود، به‌عهده گرفت. (Country Profile - Bahrain, Qatar, 1995 - 96 p.17) اين پل منطقهٔ الجسره واقع در شمال غربى بحرين را به منطقهٔ العزيزه واقع در شهر الخبر در منطقهٔ شرقى عربستان‌سعودى را به‌هم متصل مى‌سازد. در سال اول افتتاح اين پل، ۵/۴ ميليون نفر و ۳/۱ ميليون وسيلهٔ نقليه از اين پل عبور کرد؛ يک شرکت اتوبوس‌رانى مشترک بحرينى - سعودى نيز از ۱۹۸۶ با هزينه‌اى معادل ۲۶۶،۶۰۰ دلار در اين جاده شروع به‌کار کرده است. (The Europa World Year Book 1994.p.463.) در ۱۹۹۳ از ۸/۱ ميليون توريستى که وارد بحرين شدند، ۷۵% از اين پل وارد شده بودند. (The Middle East and North Africa, 1996. p.31۸) اين پل از نظر سياسى - اقتصادى - اجتماعى و امنيتى براى بحرين از اهميت ويژه‌اى برخوردار است. جزيرهٔ اصلى بحرين با پل‌هائى به جزاير اطراف آن مرتبط است از جمله پلى به طول ۵/۱ مايل منامه را به محرق متصل مى‌سازد، همچنين پل ديگرى منامه را به جزيرهٔ ستره وصل مى‌کند. جزيرهٔ بنى‌صالح که در شرق بحرين واقع شده به‌وسيلهٔ راهى فرعى به پل ارتباط منامه - ستره متصل مى‌شود.


ساخت پل دوّمى بين منامه و ستره، همچنين بين منامه و محرق در ۱۹۹۳ با هزينه‌اى معادل ۴۶ ميليون دلار The Middle East and North Africa, 1996. p.31۸) به امضاء رسيد، ولى اجراء آن تا ۱۹۹۶ به‌دلايل فنى به تعويق افتاده است. طبق آمار ۱۹۹۸، بحرين ۳،۱۶۴ کيلومتر جاده‌ دارد که از اين متراژ ۴۳۳/۲ کيلومتر آن آسفالت و ۷۳۱ کيلومتر آن خاکى است. (The World Factbook 2000) در ۱۹۹۴ نيز، وزير کار عمومى در بحرين، مشاورى را جهت نظارت بر تعمير جاده‌ها و پيشرفت در امر حمل و نقل منصوب کرده است.

حمل و نقل دريائى

حمل و نقل دريائى در بحرين با توجه به موقعيت اين کشور که به شکل مجمع‌الجزاير است، از اهميت ويژه‌اى برخوردار بوده، به‌طورى که از اين کشور در گذشته و حال به‌عنوان ايستگاه‌ مهّم دريائى استفاده مى‌شود.


مهمترين شرکت‌هاى دريائى که در بحرين فعاليت دارند، عبارت است از: مستريک‌لاني، کريک‌لاين، هانسالاي، مارى‌تيم‌بيلچ، شرکت کشتى‌رانى کويت و شرکت کشتى‌رانى عراق.

تعداد وسايل نقليهٔ زمينى و دريائى

طبق آمار ۱۹۹۳ تعداد وسايل نقليه در بحرين را چنين بوده است (The Middle East and North Afrca,1996. p .324):


- تعداد اتوبوس‌ شخصى = ۱۱۴،۰۴۵


- تعداد اتوبوس‌ و کالسکه = ۸،۸۴۰


- وسايل نقليه‌بارى = ۱۷، ۹۳۱


- موتور سيکلت = ۱،۴۱۴


- تعداد کشتى‌ = (۱۰۰ تن به بالا) = ۹۳ (آمار ۱۹۹۱)