کشور بحرين در پيمان‌ها و سازمان‌هاى اقتصادى مختلفى عضو مى‌باشد که اهم آنها عبارتند از: بانک عرب براى توسعهٔ اقتصادى در آفريقا (ABEDA)؛ صندوق عرب براى توسعهٔ اقتصادى و اجتماعى (AFESD)؛ جامعهٔ عرب (AL)؛ صندوق پول عرب (AMF)؛ کميسيون اقتصادى و اجتماعى غرب آسيا (ESCWA)؛ شوراى همکارى خليج‌فارس (GCC)؛ بانک توسعهٔ اسلامى (IDB)؛ شرکت تجارت عمده محصولات فلزى - شيميائى (ICRM)؛ کشورهاى صادرکننده نفت عرب (AOP).