بحرين دير زمانى است که به‌عنوان يک مرکز تجارت شناخته شده و موقعيت جغرافيائى ممتاز آن با وجود کوچکى و محدود بودن طبيعى سبب شده تا تجارت هميشه براى اين کشور اهميت حياتى داشته باشد.


مقررات بازرگانى در بحرين بسيار ساده و خالى و از هر نوع پيچيدگى بوده و هدف از وضع آن کمک به رونق هرچه بيشتر تجارت است. قسمت عدهٔ کالاهاى وارداتى به بحرين مجدداً صادر مى‌شود و سودى از اين رهگذر عايد مى‌گردد که بخشى از نيازمندى‌هاى اين کشور را تأمين مى‌کند. از ۱۹۵۸، بحرين به‌صورت يک منطقهٔ ترانزيت آزاد براى کالاهاى تجارت اعلام شد، از اين رو انبارهاى متعدد براى نگهدارى کالاهاى تجارى که دوباره صادر مى‌شود، بناگرديد؛ ولى بايد گفت امروزه با پيشرفت عربستان‌سعودى و ساير کشورهاى حوزهٔ خليج‌فارس، موقعيت بحرين تقليل يافته است.


علاوه بر واردات عمدهٔ بحرين که شامل ورود نفت خام از عربستان سعودى به پالايشگاه ستره جهت تصفيه است (۷/۱۴ درصد از کل واردات در ۱۹۹۱) - (The Europe World Yeat Book 1994. p.457) و همچنين اکسيد آلومينيوم که از استراليا جهت صنعت آلومينيوم وارد مى‌شود، اجناس وارداتى ديگر عبارت است از: دارو، گوشت، روغن، نباتي، آرد، سبزيجات و ميوه، خشکبار، ماشين‌آلات، مواد ساختمانى و مواد پلاستيکي، دام‌زنده، موادخام، فرآورده‌هاى ‌شيميائي، لوازم برقى و ماشين‌آلات صنعتى و کشاورزي.


صادرات عمدهٔ بحرين شامل نفت مى‌شود که در ۱۹۹۳، ۱/۶۶% از کل صادرات را به خود اختصاص داده است. (Country Profile - Bahrain, Qatar, 1995 - 96.P.22) عمدهٔ صادرات غيرنفتى آن را آلومينوم تشکيل مى‌دهد. علاوه براين، کالاهائى نظير پوشاک، مرواريد، ماهي، ميگو، موادغذائي، مواد شيميائي، قهوه، چاي، قندر و شکر و پارچه‌ نيز از طريق بحرين صادر مى‌شود. در واقع به استثناء مرواريد و آلومينيوم که در بحرين توليد مى‌شود، ساير مواد پس از ورود به بحرين مجدداً صادر مى‌گردد.

جدول بازرگانى خارجى

بازرگانى خارجى
(ميليون دينار بحرين)(۫)
۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴
صادرات و صادرات مجدد
(فوت)(۲)
۱،۰۶۴/۵ ۱،۴۱۴/۰ ۱،۳۲۰/۹ ۱،۳۰۲/۶ ۱،۳۹۵/۰ ۱،۲۹۸/۸
نفت (نفت تصفيه‌شده و نفت صادراتى ابوسعفه) ۸۰۰/۵ ۱،۱۰۵/۰ ۱،۰۲۴/۷ ۹۷۹/۳ ۹۱۷/۱ ۸۳۶/۶
صادرات و صادرات مجدد غير نفتى ۲۶۴/۰ ۳۰۹/۰ ۲۹۶/۲ ۳۲۳/۳ ۹۷۷/۹ ۴۶۲/۲
واردات (سيف)(۳) ۱،۱۷۸/۲- ۱،۳۹۵/۶ ۱،۵۴۷/۳- ۱،۶۰۲/۹- ۱،۴۵۰/۶- ۱،۴۰۵/۰
-واردات نفت‌خام ۴۶۶/۷ ۶۷۲/۰ ۶۴۵/۹ ۵۶۸/۵ ۵۱۵/۳ ۴۴۸/۲
-واردات غيرنفتى ۷۱۱/۵ ۷۲۳/۶ ۹۰۱/۴ ۱،۰۳۴/۴ ۹۳۵/۳ ۹۵۶/۸
تراز ۱۱۳/۷- ۱۸/۴ ۲۲۶/۴- ۳۰۰/۳- ۵۵/۶- ۱۰۶/۲-
صادارت و صادرات مجدد غيرنفتى به نسبت درصد واردات غيرنفتى ۳۷/۱ ۴۲/۷ ۳۲/۹ ۳۱/۳ ۵۱/۱ ۴۸/۳


۱ .Country Profile _ Bahrain, Qatar, 1995_96.p.23.


۲ .تحويل كالا در كشتي F.O.B = Free On Board


۳ .قيمت بيمه و كرايه = C.I.F = Cost Insurance Freight

جدول کل صادرات و واردات بحرين طى سال‌هاى اخير (Country Report - 4th Quarter 1995. p.7)

۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵ ۱۹۹۶ ۱۹۹۷
صادرات (ميليارد دلار) ۳/۷ ۳/۵ ۴/۰ ۳/۹ ۴/۱
واردات (ميليارد دلار) ۳/۸ ۳/۴ ۳/۲ ۳/۳ ۳/۴


صادرات (فوب) از بحرين در ۱۹۹۸ معاد ل۳/۳ بيليون دلار بوده است و صادرات نفت و توليدات نفتى ۶۱% و صادرات آلومينيوم ۷% از صادرات کل بحرين را تشکيل مى‌دهد.(The World Facbook, 2000)


واردات (فوب) به بحرين در ۱۹۹۸ معادل ۵/۳ بيليون دلار بوده است. واردات غيرنفتى ۵۹ درصد و واردات نفت‌‌خام ۴۱% از واردات کل بحرين را شامل مى‌شود. (Ibid)