جدول توليد ناخالص داخلي

۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵
کل توليدناخالص
(ميليارد دينار بحرين)
۱/۴۷ ۱/۵ ۱/۵ ۱/۷۵ ۱/۸ -
درصد رشد واقعى ۱/۲ ۴/۹ ۷/۵ ۵/۶ ۲/۳ ۲/۷
توليد ناخالص داخلي - - - - - -
۱۹۹۶ ۱۹۹۷ ۱۹۹۹ ۲۰۰۰ ۲۰۰۱ ۲۰۰۲
کل توليدناخالص
(ميليارد دينار بحرين)
- - ۲/۴ ۲/۶ - -
درصد رشد واقعى ۱/۶ ۲/۴ - ۴/۳ ۶ ۶
توليد ناخالص داخلي - - - - - -

جدول سرانهٔ توليد ناخالص داخلى (به قيمت ثابت دينار بحرين در (۱۹۹۱))

۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۸
سرانهٔ توليد ناخالص داخلى
(به قيمت ثابت دينار بحرين در (۱۹۹۱))
۲/۹۳۵ ۲/۸۸۳ ۲/۷۸۹ ۲/۷۷۳ ۲/۶۲۹ ۸/۳۲۰ دلار
درصد واقعى ۰/۸- ۱/۸- ۳/۳- ۰/۶- ۵/۲- -

جدول در صد سهم بخش‌هاى مختلف در تشکيل توليد ناخالص داخلى (The World Factbook2000)

بخش ۱۹۹۶ (درصد)
کشاورزى ۱
صنايع ۴۶
خدمات ۵۳

جدول سهم بخش‌هاى مختلف در تشکيل ناخالص داخلى بحرين به دينار (در ۱۹۹۳) ( The Middle East and North Africa,۱۹۹۶.P.3۱۹)

ميليون دينار بحرين
کشاورزى و ماهى‌گيرى ۱۹/۴
معادن ۲۹۲/۵
صنايع کارخانه‌اى ۲۵۲/۳
آب و برق و گاز ۵۲/۷
ساختمان ۹۸/۸
تجارت، هتل‌ها و رستوران‌ها ۱۴۳/۹
حمل و نقل و ارتباطات ۱۹۴/۵
ماليه، بيمه و خدمات تجارى ۳۶۵/۲
خدمات دولتى ۳۵۴/۵
ساير خدمات خصوصى و اجتماعى ۸۵/۳
کل ۱،۸۵۹/۳

جدول بخش‌‌هائى که توليد ناخالص داخلى در آنها هزينه مى‌شود: (Country Profile - Bahrain, Qatar, 1995 - 96. p.۱۰)

ميليون دينار بحرين درصد کل (۱۹۹۰)
مصرف خصوصى ۵۲۶/۲ ۳۵/۹
مصرف عمومى ۳۷۸/۷ ۲۵/۸
تشکيل سرمايهٔ ناخالص ثابت ۴۰۰/۸ ۲۷/۳
تعويض در ذخاير ۵۹/۰ ۴/۰
صادرات و خدمات ۱،۷۴۲/۴ ۱۱۸/۷
واردات و خدمات ۱،۵۰۰/۹- ۱۰۲/۳-
توليد ناخالص داخلى و قيمت‌هاى جارى ۱،۴۶۷/۵ ۱۰۰/۰

جدول مقايسهٔ توليد ناخالص داخلى در بحرين با کشورهاى حوزهٔ خليج‌فارس در ۱۹۹۴ (Country Profile - Bahrain, Qatar, 1995 - 96. p.2۴)

ميليارد دلار (به‌طور تقريبي)
عربستان‌سعودى ۱۲۰/۳
ايران ۶۴
امارات‌متحدهٔ عربى ۳۸
کويت ۲۳
عراق ۱۸
عمان ۱۲
قطر ۸
بحرين ۴

جدول مقايسهٔ سرانهٔ ناخالص داخلى با کشورهاى حوزهٔ خليج‌فارس در ۱۹۹۴ (Country Profile - Bahrain, Qatar, 1995 - 96. p.2۴)

هزار دلار (به‌طور تقريبي)
کويت ۱۸/۵
امارات‌متحدهٔ عربى ۱۷
قطر ۱۳/۸
بحرين ۸
عمان ۶
عربستان‌سعودي ۲/۵
عراق ۱
ايران ۰/۸


توليد ملّى در ۱۹۹۴: توليد ناخالص داخلى - قدرت خريد - ۱/۷ ميليارد دلار. (The World Facbook 1995)


درصد نرخ رشد واقعى توليد ملّى آن در ۱۹۹۴: ۲/۲% (Ibid)


سرانهٔ توليد ملّى بحرين در ۱۹۹۴؛ ۱۲،۱۰۰ دلار (Ibid)