بانک‌هاى تجارى محلّى (Ibid)

- بانک‌ تجارى‌الاهلى (Al -Ahli Commercial Bank) = در ۱۹۷۷ در منامه تأسيس شد. کل دارائى آن در ۱۹۹۴، ۶/۲۰۵ ميليون دينار بحرين بوده است. سود آن در ۱۹۹۳ معادل ۶۴/۳ ميليون دلار بوده است. مالکيت آن صددرصد خصوصى است و ۷ شعبه دارد.


- بانک سرمايه‌گذارى اسلامى البارکه (Al - Baraka Islamic Investment Bank) = در۱۹۸۴ در منامه تأسيس شد، کل دارائى آن در ۱۹۹۳، ۶/۱۴۶ ميليون دلار بوده است.


- آرلا بانک بين‌المللى (Arlabank International) = در ۱۹۷۷ در منامه تأسيس شد. کل دارائى آن در ۱۹۹۱، ۷/۶۲۰ ميليون دلار بوده است.


- بانک خاورميانهٔ بحرين (Bahrain Middle East Bank) = در ۱۹۸۲ در منامه تأسيس شد. سهام آن ۲۸% متعلّق به بورگان بانک (Burgan Bank) و ۷۲% متعلق به کشورهاى حوزه‌ٔ خليج‌فارس است. کل دارائى آن در ۱۹۹۴، ۴۸۸ ميليون دلار بوده است. سود آن در ۱۹۹۴، ۳۳/۲ ميليون دلار بوده است. (Country Report. Bahrain, Qatar, 4th Quarter 1994.P.13) اين بانک تنها يک شعبه دارد.


- بانک بحرين - سعودى (BSB - Bahraini Soudi Bank) = در ۱۹۸۳ در منامه تأسيس شد. ۵۰% از سهام آن متعلق به بخش خصوصى است. سود آن در ۱۹۹۳، ۶/۲ ميليون دلار بوده است. کل دارائى آن در ۱۹۹۴، ۳/۱۱۸ ميليوند دينار بحرين بوده است. اين بانک ۴ شعبه دارد.


- بانک بحرين و کويت (BBK - Bank of Bahrain and Kuwait) = در ۱۹۷۱ در منامه تأسيس شد. ۵۰% از سهام آن متعلق به بخش خصوصى است. سود آن در ۱۹۹۴، ۷۵ ميليون دينار بحرين (۲۰ ميليون دلار) بوده است. (Country Report. Bahrain, Qatar, 2nd Quarter 1995. P.10) کال دارائى آن در ۱۹۹۴، ۷/۶۵۸ ميليون دينار بحرين بوده است. (Ibid) اين بانک ۲۲ شعبهٔ داخلى و ۲ شعبهٔ خارجى دارد.


- بانک فيصل‌اسلامى بحرين (Faisal Islamic Bank of Bahrain) = در ۱۹۸۲ در منامه تأسيس شد. کل دارائى آن در ۱۹۹۲، ۱،۶۸۱/۶ ميليون دلار بوده است. سود آن در ۱۹۹۴ با ۱۴% افزايش، به ۲/۶ ميليون دلار رسيد. (Country Report - Bahrain,Qatar,4th Quarter 1994.P.13) اين بانک ۹ شعبه دارد.


- بانک گرندليز بحرين (Grindlays Bahrain Bank) = در ۱۹۸۴ در منامه تأسيس شد. ۶۰% از سهام آن متعلق به بخش خصوصى بحرين و ۴۰% آن متعلق به بانک گرندليز انگلستان است. کل دارائى آن ۸/۷۲ ميليون دينار بحرين است. اين بانک ۳ شعبه دارد.


- بانک بين‌المللى خليج‌[فارس] (GIB - Gulf International Bank) در ۱۹۷۵ در منامه تأسيس شد. سهام آن متعلق به شرکت سرمايه‌گذارى خليج‌[فارس] است. کل دارائى آن در ۱۹۹۴، ۲/۷،۵۷۴ ميليون دلار بوده است. اين بانک ۳ شعبه دارد.


- بانک ملّى بحرين (NBB - National Bank of Bahrain) = در ۱۹۵۷ در منامه تأسيس شد. ۴/۴۰% از سهام آن متعلق به بخش خصوصى است. کل دارائى آن در ۱۹۹۴، ۸/۹۴۹ ميليون دينار بحرين بوده است. سود آن در ۱۹۹۴، با ۲۵% ميليون دينار بحرين به ۳/۱۲ ميليون دينار بحرين رسيد.(Country Report. Bahrain, Qatar, ۱th Quarter 199۵.P.13) اين بانک ۲۳ شعبه دارد.

بانک‌هاى تجارى خارجى (The Middle East and North Africa, 199۶)

- آرموبانک (ABN AROMO Bank) = در ۱۹۷۵ در منامه تأسيس شد و متعلّق به کشور هلند است.


- بانک عربى (Arab Bank) = در منامه واقع شده و متعلّق به کشور اردن است. اين بانک ۴ شعبه دارد.


- بانک ملّى ايران = در ۱۹۷۱ در منامه تأسيس شد و يک شعبه دارد.


- بانک صادرات ايران = در ۱۹۷۴ در منامه تأسيس شد و ۲ شعبه دارد.


- بانک قاهره (Banque du Caire) = در ۱۹۷۲ در منامه تأسيس شد.


- بانک پاريس (Banque Paribas) = در ۱۹۷۵ در منامه تأسيس شد.


- بانک انگليسى خاورميانه (British Bank of The Middle East) = در ۱۹۴۴ در منامه تأسيس شد و ۳ شعبه دارد.


- چيس منهاتن بانک (Chase Manhattan Bank) = در ۱۹۷۱ در منامه تأسيس شد و بانکى آمريکائى است.


- سيتى بانک (Citibank) = در ۱۹۶۹ در منامه تأسيس شد و بانکى آمريکائى است.


- حبيب‌ بانک (Habib Bank) = د ر۱۹۴۱ در منامه تأسيس شد و متعلق به کشور پاکستان است.


- بانک ملّى کويت = در منامه واقع شده است.


- بانک رافدين (Rafidain Bank) = در ۱۹۷۹ در منامه تأسيس شد. متعلق به کشور عراق است و يک شعبه دارد.


- بانک ملّى تجارت سعودى (Saudi National Commercial Bank) = در ۱۹۷۷ در منامه تأسيس شد.


- استاندارد چارترد بانک (Standard Chartered Bank) = در ۱۹۲۰ در منامه تأسيس شد. متعلق به کشور انگلستان است و ۵ شعبه دارد.


- يونايتد بانک (United Bank) = در ۱۹۶۹ در منامه تأسيس شد. متعلق به کشور پاکستان و ۳ شعبه دارد.


- کونتينانتال بانک = در ۱۹۷۵ تأسيس شد.


- بانک ملّى ابوظبى = در ۱۹۷۶ تأسيس شد.


- بانک هنگ‌کنگ = در منامه واقع شده است.