رئيس‌جمهور فدرال، فرمانده کل نيروهاى مسلح است. اداره نيروهاى مسلح با وزير فدرال مى‌باشد. در هر يک از ايالات فدرال يک فرماندهى نظامى ايالتى وجود دارد که مسؤوليت منطقه‌اى را عهده‌دار است. مسائل نظامى که داراى اهميّت اساسى هستند در شوراى دفاع ملّى مورد بحث قرار مى‌گيرند، اين شورا به رياست صدراعظم و به عضويت اعضاء کابينه، يک نماينده از وزارت دفاع، بازرسى کل نيروهاى مسلح و اعضاء هر دو مجلس تشکيل مى‌شود.


نيروهاى مسلح اتريش به‌وسيله خدمت نظام وظيفه اجبارى تأمين مى‌شوند. بنابر مقررات قانون دفاع سال ۱۹۵۵ ميلادي، هر قدر تبعه اتريش از ۱۸ تا ۵۰ سالگى مشمول نظام وظيفه است. مدّت نظام وظيفه ۹ ماه است که سه ماه از آن دوره آموزشى مى‌باشد.