اتريش سرزمينى کوهستانى است که قسمت اعظم آن را کوه‌هاى آلپ و ساير کوهستان‌ها در غرب و جنوب فرا گرفته و قسمت‌هاى شرقى و شمالى آن نسبتاً کم‌ارتفاع‌تر مى‌باشند. قلل مرتفع رشته‌کوه‌هاى آلپ که در غرب اين کشور قرار دارد، گاهى تا يازده هزار پا مى‌رسد. در قسمت‌هاى شرقى که ارتفاع کمتر مى‌شود باز به قللى برمى‌خوريم که تا هشت هزار پا ارتفاع دارد. در مرکز که شيب دره‌ها کمتر است، رشد گياه و دامپرورى نيز امکان‌پذير است ولى در نواحى جنوبى و شمالى که قلل ناهنجار و دره‌هاى تنگ و تند شيب آن را جنگل‌هاى انبوه پوشانيده است، امکان زيست کمتر و سکونت و زراعت فقط در کف دره‌ها ميسر است. در فواصل قلل مهم، به کوه‌هاى کوچکترى از قبيل زيلر تالر (Ziller taller) و کيتز بوهلر (Kitz buchler) برمى‌خوريم.دو قله موسوم به برج بلند (High Tauern) و برج پست (Low Tauern) کوه‌هاى اصلى جنوب را تشکيل مى‌دهد. قله گروش گلوکنر (Gross Glockner) با ۳۷۹۷ متر ارتفاع بلندترين نقطه اتريش است و جزو رشته هوهه تاويرن مى‌باشد.