رودهاى مهم اتريش که از رشته‌کوه‌هاى آلپ سرچشمه گرفته‌اند، عبارتند از: رود دانوب، انس (Enns)، اين (Inn) و دراو (Drau). دانوب که طولانى‌ترين رود اروپا است، ۲۸۵۰ کيلومتر طول دارد که از اين مقدار ۳۵۱ کيلومتر در خاک اتريش جريان دارد. اين رودخانه از دل جنگل سياه آلمان سرچشمه گرفته پس از طى خاک اتريش و مرز شمالى مجارستان به درياى سياه فرو مى‌ريزد.


رودخانه‌هاى ديگرى چون مور (Mur)، لخ (Leach)، سالزاخ (Salzach)، و تراون (Traun) که در اين سرزمين جريان دارند، در مسير خود دره‌هايى پديد آورده‌اند که قابل کشت و زرع و سکونت و دامدارى است.بزرگترين درياچه اتريش نوى زيدلر است که داراى ۳۱۹ کيلومتر مربع مساحت است. از ديگر درياچه‌هاى اتريش سالز کامرگوت (Salzkammergut) و درياچه‌هاى آتر، هالشتات و کارنتيا (هر سه در اتريش عليا) را مى‌توان نام برد.