مرکز آمار اتريش (OSTAT)

در سال ۱۹۹۱ ميلادى جمهورى فدرال اتريش بالغ بر ۷،۸۱۲،۰۰۰ نفر جمعيّت داشته است که بدون احتساب ۵۱۱۲ هزار نفر خارجي، در اتريش بوده است. درصد افزايش جمعيّت طى دهه (۱۹۹۱-۱۹۸۱)، ۷،۵۵۳،۳۳۸ حدود ۴/۳ به‌نظر مى‌رسد.


در سال ۱۹۹۱ ميلادى به ازاء هر ۱۰۰ نفر مرد، ۱۱۱ زن در اتريش زندگى مى‌کردند. طى يکصد و بيست سال گذشته همواره شمار زنان در اين کشور بيش از مردان بوده است و زنان بين ۵/۵۱ تا ۵۳ درصد جمعيّت اتريش را تشکيل مى‌داده‌اند.


طى دهه (۱۹۹۱-۱۹۸۱)، ۱/۳ سال به متوسط طول عمر مردم اتريش افزوده شده است. متوسط طول عمر زنان هميشه بيش از مردان بوده است.

جدول جدول جمعيّت اتريش طى دو دهه اخير و بر حسب جنسيت

سال کل جمعيّت زن مرد
۱۹۷۱ ۷۴۹۱ - -
۱۹۸۱ ۷۵۵۵ ۳۹۸۳ ۳۵۷۲
۱۹۹۱ ۷۸۱۲ - -

جدول متوسط طول عمر مردم اتريش بر حسب جنسيت طى دو دهه اخير

سال متوسط عمر زن مرد
۱۹۷۱ ۷۰/۲ ۷۳/۷ ۶۶/۶
۱۹۸۱ ۷۲/۸ ۷۴/۴ ۶۹/۳
۱۹۹۱ ۷۵/۹ ۷۹/۲ ۷۲/۶


از لحاظ سنى وضعيّت جمعيّت اتريش تا سال ۱۹۸۶ ميلادى به شرح زير بوده است:


کمتر از ۱۴ سال ۲۴ درصد
۱۵-۶۰ سال ۴/۵۵ درصد
۶۰ سال به بالا ۶/۲۰ درصد


حدود ۵۳ درصد از جمعيّت اتريش در شهرها زندگى مى‌کنند و به جز شهر وين که جمعيّت آن از يک ميليون نفر بيشتر است بقيهٔ شهرهاى اتريش از جمله مراکز نه ايالت آن از جمعيّت کمترى برخوردارند.

جمعيّت اتريش بر حسب ايالت‌هاى نه‌گانه آن طى يک دهه اخير

نام ايالت جمعيّت در سال ۱۹۸۱ جمعيّت در سال ۱۹۹۱ نام مراکز ايالت جمعيّت مراکز ايالات سال ۱۹۸۱
بورگن‌لند ۲۷۰ ۲۷۴ آيزنشتات (Eisentadt) ۱۰
کارنتيا ۵۳۶ ۵۵۲ کلاگن فورت
(Klagenfurt)
۸۷
اتريش عليا ۱۲۷۰ ۱۳۴۰ لينز ۲۰۰
اتريش سفلي ۱۴۲۸ ۱۴۸۱ سنت پولتن
(Sankt Polten)
۵۰
سالتسبورگ ۴۴۲ ۴۸۴ سالتسبورگ ۱۳۹
استيريا ۱۱۸۷ ۱۱۸۵ گراتس ۲۴۳
تيرول ۵۸۷ ۶۳۰ اينزبروک ۱۱۷
ورالبرگ ۳۰۵ ۳۳۳ بريگنس (Bregens) ۲۵
وين ۱۵۳۱ ۱۵۳۳ وين (جمعيّت کل ايالت وين آمده است) ۱۵۳۱
کل اتريش ۷۵۵۵ ۷۸۱۲ - -