طى سه دهه حدود ۷۳۸ هزار نفر (۴/۱۰ درصد) به جمعيّت اتريش افزوده شده است. در حالى که طى اين مدت نه تنها نرخ رشد جمعيّت در ميان خود اتريشى‌ها رو به کاهش بوده بلکه در سال ۱۹۸۱ ميلادى منفى نيز گرديده است. (جدول مربوطه). طى چند سال قبل از ۱۹۹۱ اين نرخ دوباره رو به افزايش نهاده و به ۴/۱ در سال ۱۹۹۱ ميلادى رسيده است. به‌طورى که از جدول تغييرات نرخ رشد جمعيّت بر مى‌آيد افزايش نرخ رشد جمعيّت بيشتر مربوط به خارجى‌ها و به‌طور کلى غيراتريشى‌هاى ساکن در اتريش مى‌باشد.


همزمان با کاهش نرخ رشد جمعيّت نرخ زاد و ولد، مرگ و مير و همچنين ازدواج نيز کاهش يافته است. به‌طورى که نرخ ازدواج از ۵/۸ درصد در سال ۱۹۶۱ به ۶/۵ درصد در سال ۱۹۹۱ رسيده بود. تحت تأثير کاهش نرخ ازدواج نرخ زاد و ولد نيز کاهش يافته است، از اين رو مهمترين عواملى را که مى‌توان تأثيرگذار بر افزايش نرخ رشد جمعيّت دانست در درجه اول کاهش چشمگير نرخ مرگ و مير در درجه دوم افزايش نرخ رشد جمعيّت در بين غير اتريشى‌ها است. (جدول مربوطه). تراکم جمعيّت در اتريش حدود ۶/۹۰ نفر در هر کيلومتر مربع بوده است.

جدول جمعيّت اتريش و تغييرات آن طى چند دهه گذشته

سال جمعيّت کل درصد افزايش غيراتريشى (خارجي) درصد افزايش
۱۹۶۱ ۷۰۷۴ - -
۵/۴ -
۱۹۷۱ ۷۴۵۷ -
۱/۳ -
۱۹۸۱ ۷۵۵۵ ۲۹۱
۳/۴ ۷۶
۱۹۹۱ ۷۸۱۲ ۵۱۲

جدول تغييرات نرخ رشد جمعيّت، نرخ ازدواج، زاد و ولد و مرگ و مير طى سال‌هاى ۱۹۹۱ - ۱۹۵۱ ميلادى

شرح ۱۹۵۱ ۱۹۶۱ ۱۹۷۱ ۱۹۸۱ ۱۹۹۱
نرخ کل رشد جمعيّت ۲/۱ ۶/۵ ۱/۵ ۲/۰ ۱/۴
اتريشى‌ها ۰ ۰ ۱/۱ ۰/۵- ۰/۵
غيراتريشى‌ها ۰ ۰ ۰/۴ ۰/۷ ۰/۹
نرخ ازدواج ۹/۱ ۸/۵ ۶/۴ ۶/۳ ۵/۶
نرخ زاد و ولد ۱۴/۸ ۱۸/۶ ۱۴/۵ ۱۲/۴ ۱۲/۱
نرخ مرگ و مير ۱۲/۷ ۱۲/۱ ۱۳/۰ ۱۲/۳ ۱۰/۷