جهانگردى در اتريش يکى از صنايع پردرآمد به‌شمار مى‌آيد. درآمد حاصله از اين بخش کمک شايانى به اقتصادى اين کشور مى‌باشد. رونق جهانگردى در اتريش که مرهون موقعيّت جغرافيايى و تاريخي، راه‌هاى ترانزيتي، منابع طبيعى و سازمان‌هاى بين‌المللى استقرار يافته در اين کشور است، تأثير مثبت و نيکويى بر ديگر بخش‌هاى کشور داشته است. بخش‌هاى صنعتى که به‌طور مستقيم و غيرمستقيم توليدات آنها در رابطه با ورود جهانگردان مورد استفاده قرار مى‌گيرد عبارتند از: کارخانجات توليد کننده لوازم اسکي، لوازم ورزشى زمستاني، تله اسکي، ساختمان‌ها، هتل‌ها و رستوران‌ها و همچنين بخش عظيمى از تجارت نامرئى و خدمات از قبيل آموزش حرفه و امور مربوط به آن، که قسمت ديگرى از فعاليّت‌هاى اقتصادى اين صنعت را شامل مى‌شود. روند رو به رشد صنعت جهانگردى در اين کشور ابتدا توان تجهيزاتى و تشکيلاتى کشور را در جلب جهانگردان نشانى مى‌دهد و سپس نقش مؤثر اين صنعت را در توليد ناخالص ملى کشور ظاهر مى‌سازد. به‌طورى که در يک محاسبه تخمينى درآمدهاى حاصله از شاخه‌ها و صنايع وابسته به اين صنعت ۳۳ الى ۳۷ درصد از توليد ناخالص ملى را در مجموع تشکيل مى‌دهد.تأسيسات جهانگردى اتريش در سال ۱۹۸۷ ميلادى ۷۱،۲۰۳ واحد بوده که ۹۸۸،۱۸۳ تخت داشته است، (جدول مربوطه). طى نيمهٔ دوم دهه ۸۰ با وجود تمايل به افزايش کيفيّت اقتصاد توريستي، مسافرخانه‌هاى صنفى درجه ۱ و ۲ به ميزان ۴/۹ درصد کاهش داشت و بالعکس درجات ۳و ۴و ۵ آن به ميزان ۴/۳ درصد افزايش داشت. همچنين طى زمان ياد شده به‌رغم افزايش ورود جهانگردان به کشور، مدّت اقامت آنان کاهش نشان مى‌دهد. (جداول مربوطه)


به‌طور کلى رشد صعودى درآمدهاى حاصله از جهانگردى در نيمه دوم دهه هشتاد و سال ۱۹۹۰ ميلادى جبران کسرى موازنه بيلان تجارى توسط اين بخش صنعتى خدماتي، به نحو رضايت‌بخشى بر توازن پرداخت‌ها مؤثر واقع شد. در نتيجه با وجود آنکه درآمد حاصله از صنعت جهانگردى در سال ۱۹۹۰ ميلادى نسبت به سال ۱۹۸۹ ميلادى کاهش داشت ولى با يک موازنه بيشتر (به علّت خروج کمتر ارز توسط اتريشى‌ها) موجب بهبود تراز کل خدماتى شده است (جدول مربوطه). در سال ۱۹۹۰ ميلادى بحران خليج‌فارس از عوامل مهمى بود که باعث کاهش سفر اتريشى‌ها به خارج از کشورشان گرديد؛ زيرا خطوط هوايى مسافربرى به اين منطقه براى مدتى طولانى و تا پاين جنگ متوقف شده بود.


در زمستان سال ۱۹۹۰ ميلادى بيشترين رقم جهانگردان وارد شده به کشور اتريش را جمهورى فدرال آلمان و سپس هلند به خود اختصاص دادند در حالى که در زمستان همين سال بيشترين رقم جهانگردان خارجى را پس از جمهورى فدرال آلمان، ايتاليا به خود اختصاص داد.

جدول تأسيسات و تجهيزات جهانگردى در سال ۱۹۸۷ ميلادى

شرح تعداد تأسيسات تعدا تخت
هتل‌ها و پانسيون‌ها ۲۰،۳۴۳ ۶۵۰،۷۶۲
واحدها و اتاق‌هاى خصوصى جهانگردي ۵۰،۸۶۰ ۳۳۷،۷۲۱
جمع ۷۱،۲۰۳ ۹۸۸،۴۸۳

جدول وضعيّت صنعت جهانگردى اتريش در نيمه دوم دهه ۸۰

جهانگردان داخلى و خارجي ۱۹۸۵ ۱۹۸۶ ۱۹۸۷ ۱۹۸۸ ۱۹۸۹
اقامت شبانه (هزار نفر) ۱۱۲،۵۸۶ ۱۱۳،۶۲۱ ۱۱۳،۶۸۵ ۱۱۵،۷۱۲ ۱۲۳،۷۸۴
ورود (هزار نفر) ۲۰،۶۱۸ ۲۰،۷۱۱ ۲۱،۴۵۰ ۲۲،۴۴۸ ۲۴،۳۴۲
اقامت در روز ۵/۴۶ ۵/۴۹ ۵/۳۰ ۵/۱۵ ۵/۰۹

جدول تبادلات ارزى در صنعت جهانگردى اتريش

سال ارز وارد شده ارز خارج شده موازنه
۱۹۸۷ ۱۱۲،۰۳۰ ۷۰،۶۸۱ ۴۱،۳۴۹
۱۹۸۸ ۱۲۴،۶۱۷ ۷۷،۸۹۱ ۴۶،۷۲۶
۱۹۸۹ ۱۴۱،۷۸۲ ۸۲،۹۰۱ ۵۸،۸۸۱
۱۹۹۰ ۱۳۵،۲۹۶ ۷۱،۹۳۷ ۶۳،۳۵۹