اتريش از جمله کشورهايى است که از نظر مواد معدنى بالنسبه غنى است. اين کشور در طول تاريخ معادنى چون آهن، ذخاير نفت، زغال‌سنگ، منيزيم، سرب و ساير فلزات ارزشمند را استخراج و پس از تأمين نياز داخلى مازاد آن را به ديگر کشورهاى اروپايى صادر نموده است. وجود اين همه ثروت زيرزمينى در اين کشور موجب گرديد که اتريش زمينه ايجاد صنايع مختلف را فراهم سازد.اتريش همچنين داراى ذخاير محدود گاز طبيعى و نفت است. ذخاير گرافيت اتريش از مهمترين ذخاير جهان محسوب مى‌گردد. اتريش داراى ذخاير عظيم آهن نيز مى‌باشد، از اين رو پروسسينگ فلزات و فولاد به‌طور سنتى در اين کشور توسعه يافته است. صنايع فولاد و آهن اتريش پس از جنگ جهانى دوم ملى شد.