در اين دوره که گفته شد آرژانتين توانست با تشکيل يک شوراى ملى تحت رهبرى ژنرال کورنليو ساودرا استقلال خودرا کسب نمايد، از همان ابتداء بين اعضاى هيئتت حاکمه بر سر نوع حکومت و سيستم آن اختلاف‌نظر پيدا شد و مسئله فدراليسم در برابر وحدت و تمرکزگرايى در قدرت سياسى قرار گرفت. در اين دوره کنگره نتوانست نحوه و چگونگى سيستم اداره کشور را مشخص نمايد و در نتيجه در پايان سال ۱۸۱۹ جنگ‌هاى داخلى اين کشور شروع شد و بالاخره با تمام کوششى که آريستوکرات‌هاى بوئنوس آيرس به عمل آوردند تا با القاء سيستم متمرکز سلطه خود را بر استان‌ها تحميل کنند، تلاش آنها در اوال فوريه ۱۸۲۰ به شکست کامل گرائيد.