بطور کلى موارد عمده مواضع و همکارى‌هاى دو کشور در محافل بين‌المللى عبارتند از:


- عدم مشارکت آرژانتين در تحريم اقتصادى آمريکا بر عليه ايران پس از ماجراى گروگانگيرى لانه جاسوسى


- حمايت ايران از آرژانتين در جنگ ۱۹۸۲ اين کشور به انگلستان و پشتيبانى از قطعنامه‌هاى مربوطه سازمان ملل در اين زمينه


- رأى منفى آرژانتين به طرح پيشنهادى جمهورى اسلامى ايران مبنى بر اخراج رژيم اسرائيل از سازمان ملل


- رأى ممتنع آرژانتين طى چندين دوره و عدم شرکت در يک دوره رأى‌گيرى قطعنامه حقوق بشر عليه ايران در سال ۱۹۸۸


- حمايت ايران از کانديداتورى آرژانتين برايکست رياست مجمع عمومى سازمان ملل در سال ۱۹۸۸


- رأى مثبت آرژانتين به قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل در زمينه پايان جنگ ايران و عراق و تأکيد بر اجراى کامل مفاد آن


- عدم موضعگيرى منفى دولت آرژانتين در قبال فتواى امام خمينى ( قدرس سره‌الشريف) در خصوص نويسنده کتاب آيات شيطاني. (در همين رابطه بد نيست اشاره شود که متعاقب چاپ و انتشار کتاب مذکور در آرژانتين، سولما جمعه همسر سابق منم طى مصاحبه‌اى ضمن ابراز انزجار و تنفر از سلمان رشدي، وى را ديوانه‌اى کامل و در خدمت منافع قدرت‌هاى بزرگ توصيف نمود.)


- ارسال پيام تسليت از سوى رئيس جمهور آرژانتين به مناسبت رحلت امام خمينى در سال ۱۹۸۹


- عدم شرکت و غيبت آرژانتين در رأى‌گيرى حقوق بشر سازمان ملل بر عليه ايران در سال ۱۹۹۲