اهيمت استراتژيک کشور در منطقه

آرژانتين با وسعت زياد در بخش جنوبى نيمکره غربى قرار گرفته و با آنکه با نقاط حساس و بحرانى جهان فاصله زيادى دارد؛ اما طول بلند سواحل آن در کنار اقيانوس اطلس حساس و بحرانى جهان فاصله زيادى دارد؛ اما طول بلند سواحل آن در کنار اقيانوس اطلس جنوبى و نزديکيش به منابع تقريباً دست نخورده قطب جنوب اهميت استراتيژى خاصى را براى اين کشور پديد آورده که جنگ ۱۹۸۲ مالويناس براين اهميت صحه گذاشت. صرف‌نظر از منابع غنى و سرشار اين منطقه که اکثراً نيز بکر و دست نخورده بوده و در حکم آخرين گنجينه‌هاى دنيا باقى مانده است؛ اين منطقه از ديرباز شاهراه آبى تجارت بين نيمکره جنوبى با ديگر نقاط جهان بويژه اروپا، آفريقا و خاور دو بشمار مى‌رفته که تا قبل از تأسيس کانال پاناما اهميت خاصى را متوجه تنگه ماژالان ساخته بود. در حال حاضر نيز علاوه براين که جاذبه دسترسى و بهره‌بردارى از منابع عمدتاً بکر قطب جنوب شامل سنگ آهن، ذغال سنگ، نفت، گاز، طلا، نقره و ديگر موادمعدنى براى کشورهاى اين منطقه و بلکه ساير کشورهاى جهان هنوز بقوت خويش باقيست، کسب بربرى استراتژيکى از طريق کنترل و نظارت بر شاهواره آبى مذکور از ديگر اولويت‌ها و امتيازات آن به شمار مى‌رود. تا بدانحد که فکر تشکيل اتحاديه‌اى مرکب از مجموعه کشورهاى ذينفع در جنوب آتلانتيک آرژانتين، انگلستان، آفريقاى جنوبى و .... تحت عنوان پيشمان آتلانيک جنوبي در زمان جنگ سرد و نظام دو قطبى را بسيراى ناشى از همين منابع استراتژيک مى‌دانند. به هر حال موقعيت استراتژيک گذرگاه جنوبى بعنوان تنها راه عبور از جنوب نيمکره غربى از جمله موارديست که بر اهميت استراتژيکى آرژانتين افزوده و اين کشور را همواره از جايگاه خاصى در مبادلات استراتژيک بهره‌مند ساخته است.


نقش تعيين‌کننده هر يک از عوامل جغرافيايى و منابع طبيعى

به رغم موقعيت جغرافيايى ويژه و منحصر بفرد اين کشور به عنوان جنوبى‌ترين کشور واقع در قاره آمريکا که دسترسى به آن را در زمان کشف اين سرزمين در مقايسه با ساير کشورهاى منطقه بسيار دشوارتر مى‌ساخت، لکن اين کشور از همان ابتداء با توجه به ويژگى‌هاى خاص جغرافيايى آن چون طول بلند سواحل، نزديکى به قطب و نيز استعداد بسيار بالاى منابع طبيعى‌اش، يکى از مقاصد اصلى مهاجرين از اقصى نقاط عالم را تشکيل مى‌داد. به عنوان مثال اين کشور از معدود کشورهايى بود که از همان ابتدا به لحاظ وجود منابع طبيعى سرشار و عوامل جغرافيايى مناسب و آب و هواى معتدله توانست بويژه در زمينه توليد محصولات کشاورزي، به رغم نداشتن نيروى انسنى کافى و عدم بهره‌ورى از تمامى زمين‌هاى قابل کشت خود، مقام پنجمين کشور صادرکننده مواد کشاروزى را از ديرباز بخود اختصاص دهد که در حال حاضر نيز کمابيش اين مقام را براى خود حفظ نموده است. کشور آرژانتين بدليل تجمع مليت‌هاى مختلف از بافت اجتماعى خاصى برخوردار است که بالطبع بسته به ميزان نفوذ آنها، عامل جمعيت از عوامل اصلى تاثيرگذار برجغرافياى سياسى آن به شمار مى‌آيد. نفوذ گسترده يهوديان و صهيونيزم حاکم بر اين کشور (علم رغم جمعيت ۳۰۰ هزار نفرى آنان) در تمامى بخش‌هاى سياسي، اقتصادى و اجتماعى کشورکه براساس تصميمات کنگره بين‌المللى يهود مبنى بر انتخاب آرژانتين بعنوان سرزمين موعود و لزوم موعود و لزوم مهاجرت يهوديان سراسر عامل بويژه اروپا به آن شکل گرفت، اين کشور را پس از سرزمين اشغالى قدس به دومين و بزرگترين پايگاه يهود در جهان مبدل ساخته است.