براساس آمار و ارقام‌هاى موجود توليد ناخالص ملى آرژانتين در حدفاصل سال‌هاى ۸۹ تا ۹۱ از يک رشد نزولى ۳% برخوردار بوده است. به‌طورى که ميزان آن بترتيب در سال ۸۹ (۶۸۷۸۰ بيليون دلار)، در سال ۹۰ (۸۵۷۴۰ بيليون دلار) و در سال ۹۱ (۶۸۳۶۸ بيليون دلار) بوده که بخش‌هاى مختلف کشاورزى ۱۵%، صنعت ۳۵% و خدمات ۵۰% سهم آن را به عهده داشته‌اند. همچنين آخرين آمار و ارقام ارائه شده در پايان نيمسال اول سال ۹۳ ميزان و رشد تقريبى توليد ناخالص داخلى و ساير شاخصه‌هاى فرضى مربوط به آن براى سال ۱۹۹۴ به قرار ذيل اعلام نمود.

ميزان و رشد تقريبى توليد ناخالص داخلى و ساير شاخصهاى فرضى (سال 1994)

توليد ناخالص داخلى = ۴/۲۹۰ بيليون دلار
رشد توليد ناخالص داخلى = ۵/۶ درصد
تورم ۹/۵ درصد
کسرى موازنه تجارى =۸/۱ بيليون دلار
صادرات = ۴/۱۴ بيليون دلار
واردات = ۲/۱۶ بيليون دلار
نرخ بهره از ماه ژانويه تا ژوئن = ۵ درصد و از ماه جولاى تا دسامبر = ۵/۵ درصد
نرخ ارز = يک دلار مساوى با پزو آرژانتين

بودجه

بودجه ساليانه آرژانتين در طى سال‌هاى اخير همواره فيمابين دو سقف حداقل ۳۵ تا حداکثر ۴۰ ميليارد دلار سير نموده است. به عنوان مثال وزارت اقتصاد اين کشور ميزان بودجه تخصيصى دولت در سال ۱۹۹۴ را ۹۸/۳۹ ميليارد دلار اعلام داشت که سهم وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاى مختلف دولت از آن به قرار ذيل مى‌بود.

جدول بودجه وزارتخانه ها و سازمان ها

وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها بودجه تخصيصى به ميلارد دلار درصد از کل بودجه
کار ۱۷/۰۲ ۴۲/۵۸
دفاع ۴/۷۰ ۱۱/۷۷
اقتصاد ۳/۲۴ ۸/۱۱
آموزش و پروش ۲/۰۵ ۵/۱۲
کشور ۲/۰۴ ۵/۱۰
بهداشت ۰/۹۶ ۲/۴۰
امور خارجه ۰/۳۶ ۰/۹۰
دادگسترى ۰/۳۲ ۰/۸۰
خزانه‌دارى ۳/۶۶ ۹/۱۱
بدهى خارجى ۲/۹۳ ۷/۳۵
رياست جمهورى ۱/۵۱ ۳/۷۵
قوه قضاييه ۰/۷۰ ۱/۷۵
قوه مقننه ۰/۴۲ ۱/۰۵
جمع کل ۳۹/۹۸ ۱۰۰