رئيس‌جمهور مسئول کشور، دولت و فرمانده نيروهاى مسلح آنگولا مى‌باشد. رئيس‌جمهور براساس انتخابات به‌طور مستقيم از سوى مردم با رأى مخفى انتخاب مى‌شود و وظايف آن به شرح زير است:


- تعيين يا رد نخست‌وزير، وزراء و بقيه اعضاء دولت به‌موجب قانون

- تعيين قضات دادگاه عالي

- سرپرستى شوراى وزراء

- اعلام جنگ و عقد پيمان صلح، به‌موجب اختيارات داده شده از سوى مجلس ملى

- امضاء و تصويب قوانين مجلس ملي، لوايح و آئين نامه‌هاى دولتى

- سرپرستى شوراى دفاع ملى

- اعلام حالت اضطرارى

- اعلام انجام انتخابات عمومي، بخشش متهمين و زندانيان و انجام ديگر وظايف و اختيارات به‌موجب قانون‌اساسي.

قوه مقننه

مجلس بالاترين نهاد قانونگذارى مى‌باشد که دولت در برابر آن مسئول است مجلس ملى شامل ۲۲۳ نماينده است که به مدت چهار سال انتخاب مى‌شوند. مجلس ملى دو نشست عمومى سالانه داشته و بنا به دعوت رئيس مجلس، جلسات ويژهٔ خود را برگزار مى‌کند. کميسيون مجلس ملى با دو سوم تعداد کل نمايندگان قابل برگزارى است. کميسيون مجلس ملى اختيارات خود را به جلسات مذکور محول مى‌کند.


دولت مرکب از رئيس‌جمهور، وزيران معاونين و ديگر اعضاء، براساس قانون‌اساسى مى‌باشد. و وظايف آن به شرح زير است:


- سازماندهى و اجراء سياست‌هاى داخلى و خارجى براساس تصميمات مجلس ملى و کميسيون دائمى آن


- تأمين دفاع ملي، تأمين نظام و امنيت داخلى و حمايت از حقوق ملت


- تهيه طرح‌هاى ملى و بودجه کشور و ارائه آن به مجالس ملي، نظارت مديريت و اجراء آنها. شوراى وزراء در برابر مجلس مسئول بوده و از طريق انتشار آئين‌نامه‌هاى دولتى اعمال صلاحيت مى‌کند.

قوه قضائيه

سازمان و ترکيب دادگاه‌ها براساس قانون بوده و قضات در انجام وظايف خود مستقل مى‌باشند. يک دادگاه عالى و يک دادگاه استيناف در لوآندا قرار دارد. همچنين دادگاه‌هاى مدني، جزائى و نظامى وجود داشته و فعال مى‌باشند.


غير از مجلس ملى نهادهاى ديگر در آنگولا نيز فعال هستند. اين نهادها شامل مجالس ايالتى و اهرم‌هاى اجرائى آنها مى‌باشد. مجالس ايالتى در همکارى نزديک با سازمان‌ها و نهادهاى اجتماعى همراه با مشارکت مردم، فعال مى‌باشند. مجالس ايالتي، کميسيون‌هاى نمايندگان محلى را براى انجام امور محموله و يا وظايف ويژه، انتخاب مى‌نمايند. ارگان‌هاى اجرائى مجالس ايالتي، استاندارى‌ها هستند که توسط اداره مى‌شوند. استاندارها در برابر رئيس‌جمهور، شوراى وزراء و مجالس ايالتى مسئول و جوابگو هستند.