نقش اين کشور در شکل‌گيرى جناح‌هاى فکرى منطقهٔ آفريقا مهم بوده و کشورهاى منطقه هر کدام بنا به تحولات داخلى اين کشور و به اقتضاى اهداف سياسى و منافع ملى خود برله يا عليه آن موضع گرفته و رفتار کرده‌اند. شوروى سابق بيشترين نفوذ و حضور را در اين کشور داشته و در صحنهٔ جهانى و منطقه‌اى سياسى حامى آنگولا بوده است، از سوئى شوروى در شکل‌گيرى سازماندهى و تقويت ارتش اين کشور و آموزش کادر نظامى آن نقش اول را داشته و مستشاران شوروى سابق همواره در ارتش اين کشور حضور داشته‌اند. نقش مؤثر ديگر نيز از لحاظ حمايتى را کشور کوبا انجام مى‌داد که ۱۰ الى ۱۵ هزار نفر نيروهاى نظامى اين کشور در آنگولا همراه حضور داشتند و آنگولا با اين کشور پس از شوروى سابق داراى بيشترين روابط بوده و دانشجويان خود را چه نظامى و چه غيرنظامى جهت آموزش به کوبا اعزام مى‌کرد. از سوئى روابط اقتصادى - تجارى آنگولا با کوبا نيز در سطح بالائى قرار داشت. گرايش يونيتا به‌سوى غرب و حمايت بلوک غرب از آن، زمينهٔ تمايل هرچه بيشتر مپلا به شرق را فراهم کرده و آن را تشديد کرد. اين کشور براساس مشى خود، در سال‌هاى پس از استقلال حتى الامکان با کشورهاى جهان سومى خاصه در آفريقا، سازمان آزادى‌بخش فلسطين، هند، جنبش عدم تعهد، سازمان وحدت آفريقا و ديگر سازمان‌هاى منطقه‌اى رابطه مناسب داشته است.