جدول محصولات اصلى کشاورزى (به هزار متر يک تن) (۱)

محصولات اصلى کشاورزى
(به هزار متر يک تن)
۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
گندم ۲ ۳ ۳
برنج (Paddy) ۲۰ ۱۸ ۱۸
ذرت ۲۰۴ ۱۸۰ ۲۹۹
سيب‌زمينى ۴۰ ۴۰ ۴۰
سيب‌زمينى شيرين ۱۷۰ ۱۷۰ ۱۷۰
کاساوا (مانيوک) ۱،۹۲۰ ۱،۹۲۰ ۱،۸۵۰
نخود ۳۶ ۴۰ ۴۰
تخم گل ۱۰ ۱۰ ۱۰
تخم پنبه ۲۲ ۲۲ ۲۲
کتان ۱۱ ۱۱ ۱۱
(مغز) دانه نخل ۱۲ ۱۲ ۱۲
روغن نخل ۴۰ ۴۰ ۴۰
سبزي ۲۲۷ ۲۲۷ ۲۲۷
مرکبات ۸۰ ۸۰ ۸۰
آناناس ۳۵ ۳۵ ۳۵
موز ۲۸۰ ۲۸۰ ۲۸۰
نيشکر ۳۳۰ ۳۳۰ ۳۳۰
قهوه (سبز) ۵ ۵ ۵
تنباکو ۴ ۴ ۴


(۱) . برآورد FAO.