الجزاير

مادهٔ ۱:

الجزاير، جمهورى دمکراتيک مردمى مى‌باشد. اين يک واحد تجزيه ناپذير است.


مادهٔ ۲:

اسلام، مذهب حکومت مى‌باشد.


مادهٔ ۳:

عربى و آمازيغي، زبان ملى و رسمى است.


زبان آمازيغى پس از يکسال اعتراضات گسترده بربرها در ماه آوريل ۲۰۰۲ به‌عنوان زبان رسمى و ملى در قانون اساسى کشور الجزاير اضافه گرديد.


مادهٔ ۴:

پايتخت جمهوري، شهر الجزيره مى‌باشد.


مادهٔ ۵:

قانون، پرچم ملي، نشان رسمى حکومت و سرود ملى را معين مى‌کند.

مردم

مادهٔ ۶:

مردم منشأ هرگونه قدرت هستند.


حاکميت ملي، منحصراً متعلق به مردم مى‌باشد.


مادهٔ ۷:

قدرت تأسيسى به مردم تعلق دارد.


مردم حاکميت خود را از راه مؤسساتى که ايجاد مى‌کنند، اعمال مى‌نمايند.


مردم آنرا با ابزارهائى مانند همه‌پرسى و نمايندگان منتخب اعمال مى‌کنند.


رئيس جمهورى ممکن است مستقيماً به سؤال از خواست مردم متوسل گردد.


مادهٔ ۸:

مردم مؤسساتى با اهداف ذيل ايجاد مى‌کنند:


- پاسدارى و تحکيم استقلال ملي.


- حفظ و تحکيم وحدت و هويت ملي.


- حمايت از آزادى‌هاى اساسى شهروندان و پيشرفت‌هاى اجتماعى و فرهنگى ملت.


- جلوگيرى از استثمار انسان، توسط انسانى ديگر.


- حفاظت اقتصاد ملى از هر گونه سؤاستفاده، اختلاس، انحصارگرائى و يا مصادره غير مشروع.


مادهٔ ۹:

مؤسسات مجاز نيستند به:


- اعمال رفتار فئودالي، منطقه‌گرائى و رابطه بازي.


- برقرارى روابط استثمارى و وابسته‌گرائي.


- اعمال رفتارهائى که مخالف شئونات اسلامى و ارزش‌هاى انقلاب نوامبر مى‌باشد.


مادهٔ ۱۰:

مردم آزادانه نمايندگان خود را بر مى‌گزينند.


نمايندگان مردم هيچ محدوديتى ندارند مگر آنچه را که قانون اساسى و انتخابات تعيين کرده است.