جدول جنگل (چوبهای بریده و قابل انتقال)(بر حسب متر مکعب)

نوع محصول ۱۹۹۵ ۱۹۹۶ ۱۹۹۷
کنده ۴۰ ۴۰ ۶۸
چوب خمير شده ۷۹ ۹۱ ۸۵
چوب‌هاى صنعتى ۲۷۱ ۲۷۹ ۲۸۵
چوب براى سوخت ۲۱۴۱ ۲۱۹۲ ۲۲۴۵
جمع ۲۵۳۱ ۲۶۲۲ ۲۶۸۳

جدول عبور و مرور جاده‌اى (حمل و نقل موتوري) (برحسب هزار)

۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵
مسافرت با ماشين ۱/۵۴۷/۸ ۱/۵۵۵/۸ ۱/۵۶۲/۱
وسايل نقليه تجارى ۹۲۶/۰ ۹۳۰/۸ ۹۳۳/۱

جدول کشتيرانى (ناوگان‌هاى تجارى)

۱۹۹۶ ۱۹۹۷ ۱۹۹۸
تعداد کشتى ۱۵۱ ۱۵۱ ۱۴۸
کل جاسازى (grt) ۹۸۲/۵ ۹۸۲/۵ ۱/۰۰۴/۷

جدول عبور و مرور و حمل بارهاى دريائى بين‌المللى (هزار تن)

۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳
کالاهاى سنگين و گرانبها ۵۴/۴۳۰ ۶۱/۵۷۷ ۶۳/۱۱۰
کالاهاى سبک و کم‌بها ۱۵/۱۰۰ ۱۵/۶۰۰ ۱۵/۷۰۰

جدول حمل و نقل هوائى

۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵
پروازها (برحسب ميليون کيلومتر) ۳۶ ۳۶ ۳۱
حمل مسافر (برحسب هزار نفر) ۳/۲۵۴ ۳/۲۴۱ ۳/۴۷۸
مسافرت (ميليون کيلومتر) ۲/۹۰۴ ۲/۷۰۶ ۲/۸۵۵
کل (ميليون کيلومتر - تُن) ۲۹۶ ۲۶۸ ۲۷۸

جدول جهانگردى (کشورهاى اعزام کننده)

۱۹۹۵ ۱۹۹۶ ۱۹۹۷
فرانسه ۲۶/۳۴۹ ۳۵/۲۱۴ ۳۴/۶۹۰
آلمان ۱/۳۹۸ ۱/۴۶۷ ۱/۵۵۴
ايتاليا ۲/۷۹۱ ۲/۵۴۱ ۳/۶۶۴
ليبى ۷/۶۹۸ ۶/۳۴۹ ۵/۶۱۱
مالى ۵/۸۷۴ ۶/۹۹۳ -
مراکش ۴/۷۹۷ ۲/۰۶۷ ۲/۴۷۰
اسپانيا ۱/۶۲۱ ۱/۸۲۶ -
تونس ۲۴/۲۰۷ ۱۹/۹۶۶ ۱۷/۷۳۴
کل ۹۷/۶۵۰ ۹۳/۴۹۱ -۱


۱.كتاب سال ۲۰۰۰ - (year book - 2000)