جدول شرکاى عمده تجارى (برحسب ميليون دلار)

نام کشور ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵
اتريش ۱۷۲/۵ ۲۸۶/۶ ۲۰۰/۲
بلژيک و لوگزامبورگ ۱۶۴/۴ ۲۱۴/۷ ۲۲۵/۹
برزيل ۷۹/۴ ۱۲۶/۴ ۱۲۴/۰
کانادا ۲۴۸/۰ ۳۸۳/۱ ۴۱۲/۷
جمهورى خلق چين ۱۲۰/۰ ۱۵۶/۵ ۲۳۰/۵
فرانسه ۲/۲۴۰/۶ ۲/۳۷۶/۳ ۲/۴۴۹/۷
آلمان ۴۶۹/۱ ۵۱۷/۱ ۶۷۲/۲
اندونزى ۲۱۶/۵ ۲۴۰/۲ ۱۰۶/۴
ايتاليا ۹۵۲/۱ ۹۳۱/۴ ۹۴۷/۳
ژاپن ۳۷۵/۹ ۲۵۴/۰ ۳۳۳/۵
مراکش ۸۴/۸ ۱۲۰/۶ ۴۶/۹
هلند ۱۵۹/۵ ۱۰۹/۶ ۱۳۱/۹
زکاندنو ۹۶/۷ ۷۶/۹ ۷۱/۱
اسپانيا ۹۲۶/۲ ۹۰۱/۳ ۸۴۱/۹
سوئيس ۶۹/۸ ۹۱/۸ ۷۹/۵
تونس ۱۲۲/۵ ۱۳۸/۵ ۱۳۰/۲
ترکيه ۱۰۸/۵ ۲۵۰/۴ ۲۷۸/۱
انگلستان ۱۱۹/۱ ۱۳۲/۰ ۱۴۱/۹
آمريکا ۱/۳۱۱/۵ ۱/۳۷۱/۹ ۱/۲۹۲/۸
جمع کل ۸/۷۸۵/۳ ۹/۵۹۸/۷ ۹/۸۳۰/۶

جدول صادرات (f.o.b) (برحسب ميليون دلار)

نام کشور ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵
اتريش ۶۷/۲ ۱۶۱/۲ ۱۰۶/۳
بلژيک و لوگزامبورگ ۶۲۷/۸ ۵۲۸/۴ ۳۳۵/۷
برزيل ۴۴۳/۸ ۱۹۵/۲ ۲۰۶/۰
کانادا ۱۵۸/۲ ۱۷۴/۱ ۲۰۱/۶
فرانسه ۱/۶۸۸/۶ ۱/۳۲۶/۲ ۱/۲۰۳/۰
آلمان /۵۰۴ ۵۲۴/۸ ۱۵۶/۳
ايتاليا ۲/۲۱۹/۷ ۱۵۳۵/۱ ۱/۹۱۹/۰
جمهورى کره ۳۴/۲ ۲۰/۷ ۱۱۵/۵
مراکش ۷۰/۷ ۱۰۱/۳ ۷۴/۲
هلند ۷۸۴/۵ ۸۸۵/۰ ۸۸۹/۲
پرتغال ۲۸۴/۷ ۲۸۵/۰ ۱۳۰/۲
روسيه ۱۲۶/۳ ۴۰/۰ ۱۲۱/۱
سنگاپور ۱۵۴/۲ ۵۹/۹ ۲۴/۱
اسپانيا ۶۷۹/۲ ۶۵۰/۲ ۵۷۱/۵
سوئيس ۳/۱ ۴/۳ ۱۰۰/۷
تونس ۶۲/۲ ۱۱۳/۱ ۹۹/۰
ترکيه ۷/۲ ۴۹/۵ ۲۸۷/۵
انگلستان ۱۹۲/۴ ۱۴۰/۰ ۱۸۶/۵
آمريکا ۱/۶۰۸/۷ ۱/۴۱۴/۰ ۱/۴۲۹/۴
جمع کل ۱۰/۰۹۷/۷ ۸/۵۹۳/۸ ۸/۵۵۵/۵