جدول تجارت خارجى (کالاهاى عمده) (توزيع برحسب SITC ميليون دلار آمريکا)

واردات (C.I.F) ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵
غذا و حيوانات زنده ۲/۱۵۵/۵ ۲/۸۴۸/۹ ۲/۴۶۲/۴
لبنيات و تخم ماکيان ۶۵۴/۰ ۵۴۰/۸ ۴۳۴/۸
شير و خامه ۵۶۹/۴ ۴۹۳/۷ ۳۷۵/۰
حبوبات و فرآورده‌ها ۹۰۴/۲ ۱/۳۲۴/۱ ۱/۱۴۲/۲
گندم و فرآورده‌ها ۳۵۳/۸ ۶۰۲/۴ ۶۶۲/۷
آرد گندم و بلغور ۲۸۱/۳ ۳۲۳/۲ ۳۰۶/۰
شکر، فرآورده‌ها و عسل ۲۵۳ ۲۹۸/۱ ۲۹۵/۸
قهوه، چاى، کاکائو ۱۱۳/۹ ۳۳۶/۷ ۱۸۵/۳
روغن حيوانى و گياهى ۱۸۴/۲ ۲۲۲/۹ ۳۲۰/۸
روغن خالص گياهى و پروارى ۱۵۳/۱ ۱۸۸/۷ ۲۶۸/۸
مواد شيميائى و توليدات ۸۹۵/۴ ۱۰۲۷/۰ ۱۰۹۴/۶
توليدات داروئى و داروخانه‌اى ۳۶۶/۷ ۵۰۹/۸ ۵۱۷/۶
داروها و (داروهاى دامپزشکى) ۳۳۴/۷ ۴۷۳/۹ ۴۶۰/۰
مواد اوليه کارخانه‌اى ۱۹۰۵/۶ ۲۰۸۷/۴ ۲۰۳۸/۱
لاستيک ۱۸۰/۳ ۱۴۰/۸ ۱۶۴/۸
مواد معدنى غير فلزى ۱۹۴/۷ ۲۶۴/۰ ۸۲۰/۲
تيوپ، اتصالات، لوله ۲۲۴/۸۸ ۳۲۵/۳ ۴۰۸/۱
تجهيزات و قطعات ماشين‌هاى حمل و نقل ۲/۷۸۴/۱ ۲/۵۷۲/۲ ۲۹۹۰/۳
تجهيزات و قطعات ماشين‌هاى سنگين ۳۵۵/۶ ۳۹۸/۵ ۲۷۳/۱
تجهيزات و قطعات، ماشين‌هاى صنعتى ۲۴۱/۲ ۲۳۲/۹ ۲۳۹/۴
تجهيزات و قطعات وسايل نقليه عمومى ۹۷۴/۱ ۷۳۹/۵ ۹۸۱/۱
تجهيزات وسايل گرم و سردکننده ۹۰/۱ ۱۰۲/۷ ۲۰۰/۳
تجهيزات صوتى و مخابراتى ۱۳۵/۹ ۱۳۴/۱ ۲۹۵/۱
قطعات وسايل الکتريکى ۵۰۸/۴ ۵۰۷/۹ ۴۸۱/۴
جمع کل ۸/۷۸۵/۳ ۹/۵۹۸/۷ ۹/۸۳۰/۶

جدول صادرات (f.o.b)

نوع ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵
سوخت‌هاى معدنى و انواع روغن ۹/۶۷۹/۲ ۸/۳۴۲/۰ ۸/۱۴۶/۲
نفت خام و محصولات آن ۶/۳۳۹/۷ ۵/۵۸۵/۵ ۵/۵۳۷/۴
روغن‌هاى نفت خام ۴/۴۴۸/۷ ۳/۹۲۴/۵ ۳/۹۴۰/۷
محصولات تصفيه شده از نفت خام ۱/۸۲۸/۷ ۱/۶۱۷/۰ ۱/۵۴۰/۳
روغن موتور و روغن چراغ ۵۳۹/۸ ۵۶۴/۲ ۴۹۸/۴
روغن‌هاى گاز (سوخت‌هاى تقطير شده) ۶۷۷/۰ ۴۹۴/۱ ۴۷۷/۹
روغن سوخته ۵۸۷/۸ ۴۸۵/۲ ۵۰۴/۹
گاز طبيعى و کارخانه‌اي ۳/۳۲۹/۹ ۲/۶۷۷/۶ ۲/۵۹۷/۴
گاز مايع ۲/۱۹۸/۸ ۱/۷۷۳/۹ ۱/۴۰۴/۷
کل ۱۰/۰۹۷/۷ ۸/۵۹۳/۸ ۸/۵۵۵/۵

جدول حمل و نقل-راه‌آهن (عبور و مرور)

نوع ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴
حمل مسافرين (تعداد هزار نفر) ۵۸/۴۲۲ - -
حمل بارکشتى (هزار تن) ۱۱/۱۱۲ - -
مسافر (به ميليون کيلومتر) ۲/۹۰۴ ۳/۰۰۹ ۲/۰۷۷
حمل بار بر حسب وزن و کيلومتر (برحسب ميليون) ۲/۵۲۳ ۲/۲۹۶ ۲/۰۸۶