جدول صنعت (برحسب هزار تن)

نوع ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵
روغن زيتون (خام) ۲۷ ۲۳ ۱۵
شکر (خالص) ۲۰۱ ۱۹۳ ۱۹۸
نوشابه ۱۰۰۷ ۹۰۱ -
سيگار ۱۶۲۶۰ ۱۶۳۴۵ -
کفش (چرم) (برحسب جفت) ۷/۱۷۱ ۶/۴۶۷ -
کود (ازت، نيترات) ۸۰ ۶۲ -
کود (فسفات) ۲۰۴ ۱۷۹ -
بنزين ۴/۴۰۰ ۴/۵۰۰ ۴/۴۰۰
روغن موتور ۲/۴۶۹ ۲/۹۰۷ ۲/۵۷۶
نفت سفيد ۱۲۹ ۲۰۰ ۲۵۰
سوخت جت ۳۵۰ ۹۰۰ ۷۸۴
روغن سوخته تقطير شده ۷/۵۴۳ ۶/۸۹۶ ۷/۱۸۹
روغن سوخته ۵/۸۲۷ ۵/۸۱۰ ۵/۵۳۵
روغن (تسهيل کننده) ۱۴۰ ۱۴۰ ۱۵۰
قير آسفالت ۲۴۰ ۲۵۰ ۲۶۰
نفت گاز ۴/۵۷۰ ۴/۵۱۰ ۴/۳۸۴
سيمان ۶/۹۵۱ ۶/۰۹۳ ۶/۲۰۰
آهن توده (براى ساختن ظروف و قطعات) ۹۲۵ ۹۱۹ ۹۴۰
استيل خام (شمش) ۷۹۸ ۷۷۲ ۷۲۸
روي ۲۹/۷ ۲۰/۱ ۲۳/۴
يخچال ۱۸۳ ۱۱۹ -
گيرنده‌هاى راديو ۱۰۹ ۱۰۷ -
گيرنده‌هاى تلويزيون ۲۵۸ ۲۶۵ -
اتوبوس - واگن (کل) ۵۹۶ ۴۶۸ -
کاميون - ماشنين‌هاى باربرى (کل) ۲/۳۰۴ ۱/۲۳۰ -
انرژى الکتريکى (ميليون کيلو وات) ۱۹/۴۱۵ ۱۹/۸۸۸ ۱۹/۷۱۴


شايان ذکر است: در سال ۱۹۹۶ روغن زيتون (برحسب هزار تن) ۴۸ و شکر خالص تصفيه شده ۳۶۲ و آهن توده براى ساختن ظروف و قطعات ۸۵۰، استيل خالص ۶۷۵، روى ۲۴ و در سال ۱۹۹۷ (برحسب هزار تن) روغن زيتون ۴۷ در بخش توليدات صنعتى کشور بوده است.


وضعيت مالى و پولى الجزاير:


برحسب بازار نرخ دلار در ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹ يک استرلينگ = ۴۹/۱۱۰ دينار الجزاير
يک دلار آمريکا = ۱۱/۶۷ دينار آمريکا
يک يورو = ۷۱۵۷ دينار الجزاير


در همين سال = ۱۰۰۰ دينار الجزاير برابر ۰۵۰/۹ استرلينگ، ۹۰۲/۱۴ دلار و ۹۷۲/۱۳ يورو اروپا بوده است واحد پول اروپا بوده است.


بنابراين ميانگين نرخ برابرى دلار با دينار الجزاير طى ۳ سال به اين ترتيب بوده است.


در سال ۱۹۹۶ -----> يک دلار آمريکا = ۷۴۹/۵۴ دينار الجزاير


در سال ۱۹۹۷ -----> يک دلار آمريکا = ۷۰۷/۵۷ دينار الجزاير


در سال ۱۹۹۸ -----> يک دلار آمريکا = ۷۳۹/۵۸ دينار الجزاير

جدول ذخاير بانک مرکزى (برحسب ميليون دلار آمريکا)

نوع ۱۹۹۶ ۱۹۹۷ ۱۹۹۸
طلا ۲۸۱ ۲۶۴ ۲۷۵
حق برداشت مخصوص ترد IMF ۵ ۱ ۲
ارزهاى خارجى ۴/۲۳۰ ۸/۰۴۶ ۶/۸۴۴
جمع کل ۴/۵۱۶ ۸/۳۱۱ ۷/۱۲۱

جدول عرضه پول (برحسب ميليون دينار الجزاير)

نوع ۱۹۹۶ ۱۹۹۷ ۱۹۹۸
مبالغ خارج از بانک‌ها ۲۹۰/۸۸۰ ۳۳۷/۶۲۰ ۳۹۰/۷۸۰
تقاضاى سپرده‌گذارى از ۲۳۴/۰۳۰ ۲۵۴/۸۳۰ ۳۳۴/۵۲۰
مبالغ سپره‌گذارى در بانک‌ها سپرده‌هاى جارى ترد دفاتر پُست ۵۷/۹۶۰ ۷۱/۶۸۰ ۸۱/۰۵۰
تقاضاى سپرده‌گذارى بخش‌هاى خصوصى در خزانه‌دارى ۶/۲۲۰ ۷/۴۳۰ ۷/۳۳۰
کل مبلغ (شامل پول‌هاى ديگر) ۵۸۹/۹۹۰ ۶۷۵/۹۶۰ ۸۱۷/۲۶۰