ظرفيت نامى و توليد برق مولدهاى نصب شده

سال ظرفيت نامى (مگاوات) توليد برق كشور (هزار مگاوات ساعت)
جمع
موسسات
تابع وزارت نيرو
ساير موسات
**
جمع
موسسات
تابع وزارت نيرو
ساير موسسات
**
1365 15537 13011 2526 42548 39045 3503
1370 18154 14848 3306 64126 59710 4416
1375 27077 22420 4657 90851 85825 5026
1378 31462 25272 6190 112596 107207 5389
1379 32563 26373 6190 121337 115708 5629
  1380   34222   28032   6190   129996   124275   5721
  1381   36795   30605   6190   140675   135146   5529
  1382   39613   33423   6190   152342   146988   5354


مأخذ - وزارت نيرو. سازمان مديريت توانير. معاونت منابع انسانى و بهبود بهره‌وري. مرکز اطلاع‌رساني.