اجزاء كفش (از جمله رویه حتی متصل شده به تخت غیر از تخت بیرونی)؛ كفهای داخلی قابل تعویض ، زیر پاشنه‌های كفش و اشیاء قابل تعویض همانند ، زیر پاشنه‌‌های گتر ، ساق پوش و همانند و اجزاء آنها

رويه کفش و اجزاء آن ، باستثناى پشت پاشنه‌ها و سرپنجه‌هاى سفت‌کننده

نام کشور وزن به کيلوگرم ارزش ريالى ارزش دلارى
امارات‌متحده‌عربى ۳,۴۵۳ ۲۰,۸۰۳,۲۸۹ ۲,۶۲۷
ايتاليا ۳۷,۵۲۰ ۱,۱۱۹,۲۰۱,۱۸۷ ۱۴۱,۳۱۴
برزيل ۱۴,۵۹۰ ۴۱۴,۱۹۵,۸۵۵ ۵۲,۲۹۷
ترکيه ۵۳۱ ۸,۶۷۰,۲۰۲ ۱,۰۹۵
فرانسه ۳,۵۱۸ ۱۲۰,۲۸۷,۲۷۰ ۱۵,۱۸۸
ترکيه ۸۰,۵۴۶ ۱,۰۱۹,۲۱۴,۱۹۱ ۱۲۸,۶۹۸
جمع ۱۴۰,۱۵۸ ۲,۷۰۲,۳۷۱,۹۹۴ ۳۴۱,۲۱۹


تختهاى بيرونى و پاشنه ، از کائوچو يا از مواد پلاستيک

نام کشور وزن به کيلوگرم ارزش ريالى ارزش دلارى
امارات‌متحده‌عربى ۲,۷۵۹ ۳۵,۰۵۹,۷۰۰ ۴,۴۲۷
ايتاليا ۱۹۰ ۹,۹۹۲,۵۳۱ ۱,۲۶۲
چين ۹۵۹ ۳۰,۵۸۹,۴۷۱ ۳,۸۶۲
جمع ۳,۹۰۸ ۷۵,۶۴۱,۷۰۲ ۹,۵۵۱


اجزاء كفش (از جمله رویه حتی متصل شده به تخت غیر از تخت بیرونی)؛ كفهای داخلی قابل تعویض ، زیر پاشنه‌های كفش و اشیاء قابل تعویض همانند ، زیر پاشنه‌‌های گتر ، ساق پوش و همانند و اجزاء آنها

نام کشور وزن به کيلوگرم ارزش ريالى ارزش دلارى
امارات‌متحده‌عربى ۱۰,۳۷۶ ۱۷۶,۵۵۴,۳۱۶ ۲۲,۲۹۲
ايتاليا ۳۵,۶۲۶ ۱,۱۲۱,۰۴۵,۰۲۴ ۱۴۱,۵۴۶
ترکيه ۵۹,۰۰۰ ۲۰۶,۸۷۵,۶۶۱ ۲۶,۱۲۲
چين ۷,۱۰۲ ۱۴۶,۵۶۸,۸۶۱ ۱۸,۵۰۷
جمع ۱۱۲,۱۰۴ ۱,۶۵۱,۰۴۳,۸۶۲ ۲۰۸,۴۶۷