آب‌میوه (همچنین آب انگور تازه Grape must) و آب سبزیجات ، تخمیر نشده و بدون افزوده شدن الكل ، با یا بدون افزوده شدن قند یا سایر مواد شیرین‌كننده

يخ زده

نام کشور وزن به کيلوگرم ارزش ريالى ارزش دلارى
آلمان ۴۱,۹۹۰ ۴۳۴,۳۸۹,۷۲۸ ۵۴,۸۴۷
امارات‌متحده‌عربى ۳,۶۰۰ ۱۱,۶۷۵,۲۵۵ ۱,۴۷۴
برزيل ۷۹۸,۸۸۰ ۷,۱۹۴,۷۳۷,۲۱۴ ۹۰۸,۴۲۶
پاکستان ۱۳۸,۰۸۰ ۱,۲۸۶,۶۵۰,۵۷۴ ۱۶۲,۴۵۶
جمع ۹۸۲,۵۵۰ ۸,۹۲۷,۴۵۲,۷۷۱ ۱,۱۲۷,۲۰۳


آب‌میوه (همچنین آب انگور تازه Grape must) و آب سبزیجات ، تخمیر نشده و بدون افزوده شدن الكل ، با یا بدون افزوده شدن قند یا سایر مواد شیرین‌كننده

نام کشور وزن به کيلوگرم ارزش ريالى ارزش دلارى
امارات‌متحده‌عربى ۱۲۲,۲۷۹ ۳۲۲,۱۲۴,۲۹۵ ۴۰,۶۷۲
پاکستان ۲۱۴,۰۶۰ ۱,۹۳۳,۲۵۴,۸۴۶ ۲۴۴,۰۹۷
ترکيه ۱۴۰ ۱۷۳,۶۵۰ ۲۲
هلند ۷۸,۵۵۰ ۷۴۷,۰۹۴,۱۵۰ ۹۴,۳۳۰
يونان ۱۰۵,۰۰۰ ۶۰۳,۳۷۵,۲۳۶ ۷۶,۱۸۴
جمع ۵۲۰,۰۲۹ ۳,۶۰۶,۰۲۲,۱۷۷ ۴۵۵,۳۰۵


آب هر يک از ميوه‌جات يا سبزيجات ديگر به تنهايى

نام کشور وزن به کيلوگرم ارزش ريالى ارزش دلارى
آلمان ۵۰,۷۶۰ ۳۵۱,۹۸۳,۹۴۶ ۴۴,۴۴۲
امارات‌متحده‌عربى ۳۵۱,۵۹۴ ۱,۲۵۷,۲۷۶,۸۶۸ ۱۵۸,۷۴۶
پاکستان ۲۳۹,۹۵۰ ۱,۸۳۰,۰۲۱,۳۳۶ ۲۳۱,۰۶۴
هند ۴۳۴,۳۲۸ ۴,۳۷۹,۳۳۴,۹۹۴ ۵۵۲,۹۴۵
جمع ۱,۰۷۶,۶۳۲ ۷,۸۱۸,۶۱۷,۱۴۴ ۹۸۷,۱۹۷


مخلوط‌هاى آب ميوه

نام کشور وزن به کيلوگرم ارزش ريالى ارزش دلارى
امارات‌متحده‌عربى ۹۱,۷۶۸ ۲۱۵,۵۷۶,۷۴۱ ۲۷,۲۱۹
ترکيه ۱۷,۴۲۴ ۵۳,۷۵۷,۱۸۱ ۶,۷۸۸
جمع ۱۰۹,۱۹۲ ۲۶۹,۳۳۳,۹۲۲ ۳۴,۰۰۷