پستان‌بند ، گن ، كرست ، بند شلوار ، بند جوراب و اشیاء همانند و اجزاء آنها ، حتی كشباف یا قلاب‌باف

پستان‌بند و سينه‌بند

نام کشور وزن به کيلوگرم ارزش ريالى ارزش دلارى
ازبکستان ۲۰۰ ۱۲,۷۶۸,۶۰۰ ۱,۶۱۲
ترکيه ۲,۰۰۰ ۳۷۶,۲۷۹,۲۰۰ ۴۷,۵۱۰
عراق ۸,۷۲۰ ۵۴۲,۳۷۷,۴۴۰ ۶۸,۴۸۲
لبنان ۱,۵۳۵ ۹۹,۶۵۹,۴۳۰ ۱۲,۵۸۳
جمع ۱۲,۴۵۵ ۱,۰۳۱,۰۸۴,۶۷۰ ۱۳۰,۱۸۷


گن و گن تنکه‌اى

نام کشور وزن به کيلوگرم ارزش ريالى ارزش دلارى
عراق ۵۳۰ ۲۵,۱۸۵,۶۰۰ ۳,۱۸۰
جمع ۵۳۰ ۲۵,۱۸۵,۶۰۰ ۳,۱۸۰


کرست گن

نام کشور وزن به کيلوگرم ارزش ريالى ارزش دلارى
افغانستان ۹۹ ۵,۸۲۹,۱۲۰ ۷۳۶
ترکيه ۵,۱۸۰ ۹۲۵,۰۳۲,۲۴۰ ۱۱۶,۷۹۷
عراق ۷,۶۳۰ ۴۷۱,۳۵۰,۸۸۰ ۵۹,۵۱۴
لبنان ۲۳۷ ۱۵,۲۱۴,۳۲۰ ۱,۹۲۱
جمع ۱۳,۱۴۶ ۱,۴۱۷,۴۲۶,۵۶۰ ۱۷۸,۹۶۸


پستان‌بند ، گن ، كرست ، بند شلوار ، بند جوراب و اشیاء همانند و اجزاء آنها ، حتی كشباف یا قلاب‌باف

نام کشور وزن به کيلوگرم ارزش ريالى ارزش دلارى
ازبکستان ۷۹۰ ۳۵,۵۷۶,۶۴۰ ۴,۴۹۲
افغانستان ۱,۵۸۰ ۱۰۷,۱۰۶,۷۹۵ ۱۳,۵۲۴
امارات‌متحده‌عربى ۷۷ ۱,۹۱۵,۶۸۳ ۲۴۲
عراق ۳۹,۴۸۲ ۱,۹۸۸,۰۵۴,۶۴۰ ۲۵۱,۰۱۷
جمع ۴۱,۹۲۹ ۲,۱۳۲,۶۵۳,۷۵۸ ۲۶۹,۲۷۵