از پنبه
نام کشور وزن به کيلوگرم ارزش ريالى ارزش دلارى
آذربايجان ۸۴۲ ۵۵,۲۶۹,۷۲۰ ۶,۹۷۹
آلمان ۲,۳۰۸ ۱۴۸,۸۷۴,۸۵۰ ۱۸,۷۹۷
تاجيکستان ۲۹۸ ۱۸,۹۲۲,۰۰۸ ۲,۳۸۹
ترکيه ۱۸ ۱,۰۳۶,۹۸۰ ۱۳۱
عراق ۵۰۰ ۳۰,۸۸۸,۰۰۰ ۳,۹۰۰
جمع ۳,۹۶۶ ۲۵۴,۹۹۱,۵۵۸ ۳۲,۱۹۶
از الياف سنتتيک يا مصنوعى
نام کشور وزن به کيلوگرم ارزش ريالى ارزش دلارى
آذربايجان ۹۴۳ ۶۱,۳۱۸,۶۳۵ ۷,۷۴۲
عراق ۲,۲۶۳ ۷۷,۵۳۶,۸۰۰ ۹,۷۹۰
آذربايجان ۹۴۳ ۶۱,۳۱۸,۶۳۵ ۷,۷۴۲
عراق ۲,۲۶۳ ۷۷,۵۳۶,۸۰۰ ۹,۷۹۰
جمع ۶,۴۱۲ ۲۷۷,۷۱۰,۸۷۰ ۳۵,۰۶۴
از ساير مواد نسجى
نام کشور وزن به کيلوگرم ارزش ريالى ارزش دلارى
آذربايجان ۲۱۳,۳۷۵ ۱۳,۹۴۷,۰۹۰,۳۸۸ ۱,۷۶۱,۰۰۳
ارمنستان ۵۰ ۳,۰۸۸,۸۰۰ ۳۹۰
افغانستان ۱,۲۳۸ ۷۸,۳۱۴,۶۵۱ ۹,۸۸۹
عراق ۸۷۰ ۸۶,۷۵۵,۶۸۰ ۱۰,۹۵۴
نيوزيلند ۲,۰۸۵ ۱۲,۶۵۳,۰۳۵ ۱,۵۹۸
آذربايجان ۲۱۳,۳۷۵ ۱۳,۹۴۷,۰۹۱,۳۸۸ ۱,۷۶۱,۰۰۳
ارمنستان ۵۰ ۳,۰۸۸,۸۰۰ ۳۹۰
افغانستان ۱,۲۳۸ ۷۸,۳۱۴,۶۵۱ ۹,۸۸۹
عراق ۸۷۰ ۸۶,۷۵۵,۶۸۰ ۱۰,۹۵۴
نيوزيلند ۲۰۵ ۱۲,۶۵۳,۰۳۵ ۱,۵۹۸
جمع ۴۳۳,۳۵۶ ۲۸,۲۵۵,۸۰۶,۱۰۸ ۳,۵۶۷,۶۶۸
از پنبه
نام کشور وزن به کيلوگرم ارزش ريالى ارزش دلارى
افغانستان ۱۴۰ ۹,۱۲۳,۲۷۱ ۱,۱۵۲
قرقيزستان ۴,۴۹۷ ۲۹۰,۴۱۷,۳۵۸ ۳۶,۶۶۹
افغانستان ۱۴۰ ۹,۱۲۳,۲۷۱ ۱,۱۵۲
قرقيزستان ۴,۴۹۷ ۲۹۰,۴۱۷,۳۵۸ ۳۶,۶۶۹
جمع ۹,۲۷۴ ۵۹۹,۰۸۱,۲۵۸ ۷۵,۶۴۲
از ساير مواد نسجى
نام کشور وزن به کيلوگرم ارزش ريالى ارزش دلارى
آذربايجان ۴,۷۹۹ ۳۶۵,۱۶۷,۴۹۲ ۴۶,۱۰۷
ترکمنستان ۲۱۶ ۲۰,۵۲۸,۶۴۰ ۲,۵۹۲
آذربايجان ۴,۷۹۹ ۳۶۵,۱۶۷,۴۹۲ ۴۶,۱۰۷
ترکمنستان ۲۱۶ ۲۰,۵۲۸,۶۴۰ ۲,۵۹۲
جمع ۱۰,۰۳۰ ۷۷۱,۳۹۲,۲۶۴ ۹۷,۳۹۸
از پنبه
نام کشور وزن به کيلوگرم ارزش ريالى ارزش دلارى
آلمان ۲,۴۰۲ ۱۵۲,۶۲۶,۳۲۰ ۱۹,۲۷۱
قرقيزستان ۲,۳۴۴ ۱۴۸,۹۹۱,۰۴۰ ۱۸,۸۱۲
آلمان ۲,۴۰۲ ۱۵۲,۶۲۶,۳۲۰ ۱۹,۲۷۱
قرقيزستان ۲,۳۴۴ ۱۴۸,۹۹۱,۰۴۰ ۱۸,۸۱۲
جمع ۹,۴۹۲ ۶۰۳,۲۳۴,۷۲۰ ۷۶,۱۶۶
از ساير مواد نسجى
نام کشور وزن به کيلوگرم ارزش ريالى ارزش دلارى
آذربايجان ۵,۱۹۸ ۵۰۷,۶۷۹,۹۲۰ ۶۴,۱۰۱
افغانستان ۱۲,۲۶۴ ۷۵۷,۶۲۷,۲۰۰ ۹۵,۶۶۰
عراق ۲۱,۴۵۵ ۱,۱۸۰,۷۶۱,۱۲۰ ۱۴۹,۰۸۶
عربستان‌سعودى ۱,۴۵۰ ۴۸,۰۱۴,۶۰۴ ۶,۰۶۲
فروشگاه شاهد ۱۹ ۱,۱۹۰,۷۷۶ ۱۵۰
آذربايجان ۵,۱۹۸ ۵۰۷,۶۷۹,۹۲۰ ۶۴,۱۰۱
افغانستان ۱۲,۲۶۴ ۷۵۷,۶۲۷,۲۰۰ ۹۵,۶۶۰
عراق ۲۱,۴۵۵ ۱,۱۸۰,۷۶۱,۱۲۰ ۱۴۹,۰۸۶
عربستان‌سعودى ۱,۴۵۰ ۴۸,۰۱۴,۶۰۴ ۶,۰۶۲
فروشگاه شاهد ۱۹ ۱,۱۹۰,۷۷۶ ۱۵۰
جمع ۸۰,۷۷۲ ۴,۹۹۰,۵۴۷,۲۴۰ ۶۳۰,۱۱۸
ارسال به دوستانچاپ
تازه‌ها
ضرورت توجه به توسعه ناوگان هوایی استان خوزستان
کدام محصول کشاورزی، استراتژیک تر از آب است؟!
لزوم همکاری گازی ایران و روسیه برای ضربه به امنیت انرژی آمریکا و دول ظالم اروپایی
۱۰ کشور برتر در زمینه مقدار ذخایر نفت خام
شناسایی و ارزیابی شاخصهای توسعه پایدار و وضعیت اعمال آنها در طرح توسعه بنادر ایران (مورد کاوی بندر شهید بهشتی چابهار)
بالای صفحه