پوست‌های خام حیوانات از جنس گاو و یا از جنس اسب (تازه ، نمك‌زده ، خشك‌شده ، آهك زده ، پیكله یا محفوظ شده به نحوی دیگر ، آماده دباغی نشده ، پارشمینه نشده و آماده نشده به نحوی دیگر) ، حتی مو كنده یا لایه لایه بریده شده

ساير پوست‌هاى حيوانات از جنس گاو ، تازه يا تر نمک زده

نام کشور وزن به کيلوگرم ارزش ريالى ارزش دلارى
ايتاليا ۵۲۰ ۵۵,۸۴۶,۴۲۸ ۷,۰۵۱
جمع ۵۲۰ ۵۵,۸۴۶,۴۲۸ ۷,۰۵۱