مركز استان درجه حرارت (سانتي‌گراد)
بارندگي سالانه
(ميلي‌متر)
معدل حداكثر معدل حداقل حداكثر مطلق حداقل مطلق متوسط
اراك 21/7 8/0 40/0 7/4- 14/9 368
اربيل 15/7 4/2 39/8 19/0- 10/0 240
اروميه 18/3 5/7 34/4 9/4- 12/0 301
اصفهان 24/4 7/3 41/4 13/5- 15/8 114
اهواز 33/7 19/6 49/6 4/4 26/6 284
ايلام 32/1 10/3 40/6 4/4- 16/7 622
بندر عباس 32/5 22/3 46/0 7/0 27/4 66
بوشهر 29/3 21/9 42/5 9/0 25/6 365
تبريز 19/4 8/1 40/0 8/8- 13/8 195
تهران 23/3 13/5 42/6 2/6- 18/4 328
خرم‌آباد 25/4 9/2 43/2 0/4- 17/3 517
رشت 20/7 12/0 35/4 2/4- 16/3 1362
زاهدان 27/9 11/4 42/5 12/6- 19/7 25
زنجان 18/5 4/9 38/2 12/6- 11/7 362
ساري 22/2 13/4 36/6 1/6- 17/8 771
سمنان 24/3 12/8 43/0 5/6- 18/5 142
سنندج 22/7 6/8 41/0 8/0- 14/7 359
شهركرد 21/0 2/1 37/0 13/4- 11/5 340
شيراز 26/7 11/6 40/8 2/8- 19/2 196
قزوين 21/5 7/4 42/4 9/0- 14/5 332
قم 26/1 11/4 46/0 8/0- 18/8 190
كرمان 26/2 8/6 40/8 12/8- 17/4 129
كرمانشاه 24/5 7/4 43/1 9/6- 16/2 434
گرگان 23/0 12/9 41/5 1/4- 18/0 596
مشهد 22/3 9/1 41/4 13/2- 15/7 276
همدان 20/1 5/0 38/8 11/4- 13/0 337
ياسوج 23/1 7/5 38/5 5/2- 15/2 1181
يزد 27/7 13/6 44/8 6/8- 20/6 49
مأخذ - سازمان هواشناسى کشور.
- سازمان هواشناسى کشور. دفتر خدمات ماشينى و کاربرد کامپيوتر در هواشناسي.
ارسال به دوستانچاپ
تازه‌ها
نشانه های تغییر کره زمین
ایران ۳۰۰ میلیون سال پیش
آلودگی صوتی در تهران با نگرش حقوقی
عسلک پنبه از کجا آمده است؟
ده موجود شگفت‌انگیزی که در غارها زندگی می‌کنند
بالای صفحه