مركز استان درجه حرارت (سانتي‌گراد)
بارندگي سالانه
(ميلي‌متر)
معدل حداكثر معدل حداقل حداكثر مطلق حداقل مطلق متوسط
اراك 21/7 8/0 40/0 7/4- 14/9 368
اربيل 15/7 4/2 39/8 19/0- 10/0 240
اروميه 18/3 5/7 34/4 9/4- 12/0 301
اصفهان 24/4 7/3 41/4 13/5- 15/8 114
اهواز 33/7 19/6 49/6 4/4 26/6 284
ايلام 32/1 10/3 40/6 4/4- 16/7 622
بندر عباس 32/5 22/3 46/0 7/0 27/4 66
بوشهر 29/3 21/9 42/5 9/0 25/6 365
تبريز 19/4 8/1 40/0 8/8- 13/8 195
تهران 23/3 13/5 42/6 2/6- 18/4 328
خرم‌آباد 25/4 9/2 43/2 0/4- 17/3 517
رشت 20/7 12/0 35/4 2/4- 16/3 1362
زاهدان 27/9 11/4 42/5 12/6- 19/7 25
زنجان 18/5 4/9 38/2 12/6- 11/7 362
ساري 22/2 13/4 36/6 1/6- 17/8 771
سمنان 24/3 12/8 43/0 5/6- 18/5 142
سنندج 22/7 6/8 41/0 8/0- 14/7 359
شهركرد 21/0 2/1 37/0 13/4- 11/5 340
شيراز 26/7 11/6 40/8 2/8- 19/2 196
قزوين 21/5 7/4 42/4 9/0- 14/5 332
قم 26/1 11/4 46/0 8/0- 18/8 190
كرمان 26/2 8/6 40/8 12/8- 17/4 129
كرمانشاه 24/5 7/4 43/1 9/6- 16/2 434
گرگان 23/0 12/9 41/5 1/4- 18/0 596
مشهد 22/3 9/1 41/4 13/2- 15/7 276
همدان 20/1 5/0 38/8 11/4- 13/0 337
ياسوج 23/1 7/5 38/5 5/2- 15/2 1181
يزد 27/7 13/6 44/8 6/8- 20/6 49
مأخذ - سازمان هواشناسى کشور.
- سازمان هواشناسى کشور. دفتر خدمات ماشينى و کاربرد کامپيوتر در هواشناسي.
ارسال به دوستانچاپ
تازه‌ها
آبخوان ها خالی شد! اختلاف ها را کنار بگذاریم
آلودگی تنها هوایی نیست، صوتی و تصویری نیز هست
در سوگ سرزمین
نشانه های تغییر کره زمین
ایران ۳۰۰ میلیون سال پیش
بالای صفحه