مربى

مربى در طول زورآزمائى مى‌تواند در پاى سکوى تشک و يا نشسته در کنار تشک و يا حداقل در ۴ مترى کنار آن قرار گيرد. به‌جز کارهاى مجاز در هنگام مداواى کشتى‌گير که مربى هم مى‌تواند حضور داشته باشد، در مواقع ديگر و در جريان زورآزمائى مربى حق ندارد عملى که منجر به اختلال در ادارهٔ مسابقه شود انجام دهد. در صورتى‌که مربى توجه ننمايد، داور وسط به او تذکر خواهد داد تا اگر باز توجهى به تذکر داور ننمود، رئيس تشک، او را از کنار تشک دور خواهد کرد، در صورتى‌که باز هم مربى به تخلفات خود ادامه داد، آن مربى از حضور در بقيهٔ مسابقات محروم خواهد شد و کشتى‌گير مى‌تواند مربى ديگرى براى خود انتخاب نمايد.

ممنوعيّت‌هاى عمده

کشيدن مو و گوش، گرفتن پوست بدن و آلت تناسلي، نيشگان گرفتن، گاز گرفتن، پيچاندن انگشتان و دست‌‌پنجه‌ها ... ممنوع است. به‌طور کلى صحبت کردن و انجام هر عملى که موجب ناراحتى غيرمعمولى حريف شود و يا عمداً حريف را زجر و آزار دهد تا مجبور به تسليم گردد ممنوع است.


کله زدن، لگد زدن، نزاع، فشار به گلو، هُل دادن، ضربه زدن و اجراء فنونى که موجب دررفتگى و شکستگى اعضاء بدن شود و يا زندگى حريف را به خطر اندازد ممنوع مى‌باشد. گذاشتن پا روى پاى حريف و تماس با صورت او بين ابرو و خط دهان ممنوع است.


پيچاندن مفاصل حريف به قصد شکنجه و آزار، گرفتن لباس کشتى‌ حريف، گرفتن و يا چسبيدن به تشک، صحبت کردن کشتى‌گيران باهم هنگام زورآزمائي، و گرفتن پنجه‌هاى حريف اکيداً ممنوع است.

فنون غيرمجاز

فنون غيرمجاز، اعمالى هستند که انجام آن اکيداً ممنوع است. اين فنون عبارتند از:


گرفتن گلو، پيچاندن بازوان بيش از ۹۰ درجه، فشار مخالف مفصل به ساعدها، فشردن گلو و گردن با دو دست از پهلو (گاز خفه‌کن)، اجراء فن دوبل نلسون در صورتى‌که فشار سر به‌طور مستقيم به‌طرف پائين باشد و استفاده از پاها در حالت سگک، آوردن بازوى حريف به پشت او و همزمان اعمال فشار به آن بيشتر از حرکت طبيعى مفصل، اجراء فنى که منجر به تحت فشار قرار دادن ستون فقرات حريف شود، اجراء هرگونه فن غيرمترقبه و اتفاقى که در آن حالت خطر احساس شود، فرود آوردن حريف به‌طور مستقيم و کوبيدن او با سر به روى تشک مطلقاً ممنوع است، بلند کردن حريف از روى پل و با ضرب او را به روى تشک فرود آوردن ممنوع است، براى شکستن پل نبايد حريف را به‌طور مستقيم به‌طرف سرش فشار داد، در کشتى فرنگى گرفتنِ از کمر به پائين حريف و يا استفاده از پاها ممنوع است، قيچى کردن سر و گردن و بدن حريف با پاها به‌طور متقاطع ممنوع است، ضربه زدن به هر قسمت از بدن حريف ممنوع است، اِعمال خشونت و وحشيگرى ممنوع است، پا روى پا گذاشتن خصوصاً در کشتى فرنگى ممنوع است، گرفتن موى سر ممنوع است، ضربه زدن در فَت پا، ضربه زدن از پهلو يا از بالا به سر حريف به‌شدت و مکرر (بام)، گرفتن انگشت به هر شکل، دست يا انگشت را به چشم حريف زدن، گرفتن چانهٔ حريف به‌طورى‌که کف دست روى دهان را بپوشاند، در اجراء فن سگک، سر را دو دستى به يک طرف فشار دادن، هنگام اجراء فنون در خاک، سر حريف را به پهلو فشار دادن، گرفتن دو مچ حريف با هر دو دست به‌منظور دفاع، گرفتن لباس (دوبند کشتي)، گاز گرفتن، گرفتن گوشت بدن (نيشگان)، قفل کردن پاها در حالت کلاته، فشار عمودى بر روى کمر حريف هنگام اجراء فنون کنده در خاک.

فنون رولينگ

فنون رولينگ، فنونى هستند که حريف هنگام اجراء فن از پهلو مى‌غلتد، مانند: فن بارانداز و فتيله‌پيچ، که اجراء اول اين فنون داراى امتياز فنى است، ولى با اجراء مکرر آنها هيچ‌گونه امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق نمى‌گيرد، مگر اينکه:


- کشتى‌گير مجري، بعد از اجراء اول، فنى ديگر اجراء کند که منجر به کسب امتياز فنى شود.


- و يا اينکه حريف را بر روى پل مکث‌دار (۵ ثانيه) نگه مى‌دارد و يک امتياز فنى به‌دست آورد.


- و يا اينکه، کشتى با سوت داور قطع شده و کشتى سرپا (ايستاده) شروع و مجدداً حريف به‌علت اخطار يا پاسيو (کم‌کاري) در خاک قرار گيرد، که در اين سه حالت کشتى‌گير مجرى مى‌تواند دوباره همان فن رولينگ (بارانداز و فتيله‌پيچ) را اجراء کند و امتياز کسب نمايد.


يادآوري: تفاوت فنون رولينگ در اجراء فن بارانداز و فن فتيله‌پيچ در اين است که، فن بارانداز را مى‌توان براى بار دوم پشت سر هم اجراء کرد ولى امتياز ندارد، اما فن فتيله‌پيچ را نمى‌توان براى بار دوم پشت سر هم اجراء کرد، زيرا ممکن است به‌علت فشار استخوان پاها به حالت ضربدري، باعث ناراحتى کشتى‌گير مدافع شود.