زيرگيرى با توجه به مرحلهٔ نتيجه‌گيرى

بعد از گرفتن زير يک خم و يا دو خم و سپس اجراء فنون مختلف در مرحلهٔ نتيجه‌گيرى ممکن است شرايط مختلفى وجود آيد که عبارت است از:


- اُفت از بالا به‌طور مستقيم به پُل.


- افت از بالا به‌طور غيرمستقيم.


- اُفت از پائين به روى پل.


- اُفت به خاک.


- ضربهٔ فنى.

وجه تمايز زيرگيرى در گارد موافق و مخالف

- در گارد موافق، سر مجرى بيرون و در انتهاء ران، زير آخرين دنده‌ها، روى استخوان لگن خاصره و بدون فاصله از حريف قرار مى‌گيرد. در حالى که در گارد مخالف، سر داخل و چسبيده به ران حريف قرار مى‌گيرد.


- در گارد موافق، پاى گارد مجرى بين پاهاى حريف زانو زده مى‌شود، در حالى که پاى غيرگارد مجرى در بيرون، کنار پاى گرفته شدهٔ حريف ستون مى‌شود. در صورتى‌که در گارد مخالف، پاى گارد مجرى در بيرون، کنار پاى گرفته‌شدهٔ حريف (پاى گارد حريف) ستون مى‌شود و پاى غيرگارد مجرى داخل پاهاى حريف، زانو زده مى‌شود (در حالت زير نشسته).

وجه تشابه زيرگيرى در گارد موافق و مخالف

- هنگام گرفتن زير يک خم در گارد موافق و مخالف، دست گارد مجرى دور زانو و دست غيرگارد او، مچ پاى حريف را مى‌گيرد.


- هنگام گرفتن زير نشسته، در گارد موافق و مخالف، پائى که بين پاهاى حريف قرار مى‌گيرد، بايد زانو زده شود و پائى که در بيرون، کنار پاى گرفته شدهٔ حريف قرار مى‌گيرد بايد ستون شود.