درخت‌کَن

- در حالت زير يک خم در گارد موافق
- در حالت زير يک خم در گارد مخالف
- در حالت زير دو خم در گارد موافق روش يک پا رو کار
- در حالت زير دو خم در گارد موافق روش دو پا رو کار ميانکوب
- در حالت زير دو خم در گارد موافق روش دو پا جفت بين پاها ميانکوب
- در حالت زير دو خم در گارد موافق روش دو پا باز (افلاک پيش‌رو)
- در حالت زير دو خم در گارد موافق روش خورجين تکان

ميانکوب

- زير يک خم در گارد موافق
- پس کاسه با دست
- زير يک خم در گارد مخالف
- پيش کاسه با دست
- زير دو خم در گارد موافق
- ميانکوب در حالت خورجين تکان
- پلنگ‌شکن (در گارد موافق و مخالف)
- ميانکوب با پا در حالت زير يک خم در گارد موافق نشسته
- ميانکوب با پا در حالت زير يک خم در گارد مخالف نشسته
- پس کاسه با دست در گارد مخالف حالت پلنگ‌شکن
- ميانکوب با پا در حالت زير يک خم در گارد مخالف
- پس کاسه با پا
- پس کاسه با پا دست دور کمر
- پس کاسه با پا دست دور گردن
- زير دو خم درخت‌کَن در گارد موافق روش يک پا رو کار
- زير دو خم درخت‌کَن در گارد موافق روش دو پا رو کار
- زير دو خم درخت‌کَن در گارد موافق روش افلاک پيش‌رو
- زير دو خم درخت‌کَن در گارد موافق روش دو پا جفت بين پاها

درو

- در حالت زير يک خم در گارد موافق و مخالف
- در حالت زير دو خم در گارد موافق و مخالف

سر زير پا

- در حالت زير يک خم در گارد موافق (سر و ته موافق، اجراء از جلو)
- در حالت زير يک خم در گارد موافق (سر و ته مخالف، اجراء از پشت)
- در حالت زير يک خم در گارد مخالف (سر و ته موافق، اجراء از جلو)
- در حالت زير يک خم در گارد مخالف (سر و ته مخالف، اجراء از پشت)

سر و ته در حالت ايستاده

- در حالت زير يک خم در گارد موافق (سر و ته موافق، اجراء از جلو)
- در حالت زير يک خم در گارد موافق (سر و ته مخالف، اجراء از پشت)
- در حالت زير يک خم در گارد مخالف (سر و ته موافق، اجراء از جلو)
- در حالت زير يک خم در گارد مخالف (سر و ته مخالف، اجراء از پشت)

پيچ ‌پيچک از پا

- در حالت زير يک خم در گارد موافق (اجراء از داخل)
- در حالت زير يک خم در گارد موافق (اجراء از خارج)
- در حالت زير يک خم در گارد مخالف (اجراء از داخل)
- در حالت زير يک خم در گارد مخالف (اجراء از خارج)

کلندون يا براد يک‌دست

- در گارد موافق
- در گارد مخالف

زير يک خم تبديل به دو خم

- در گارد موافق
- در گارد مخالف