هنگامى که کشتى‌گير مجرى راست‌گارد و حريف چپ‌گارد است و يا برعکس، کشتى‌گير مجرى چپ‌گارد و حريف راست‌گارد است و کشتى‌گير مجرى در حالت سر رو و يا نشسته اقدام به گرفتن زير يک خم مى‌کند، اصطلاحاً به آن گرفتن زير يک‌خم در گارد مخالف گفته مى‌شود.

گرفتن زير يک‌خم در گارد مخالف در حالت سر رو (ايستاده)

در گارد مخالف، هنگامى که کشتى‌گير مجرى تصميم به گرفتن زير يک‌خم حريف مى‌گيرد، بايد با يک حرکت جهشى به‌طرف جلو، بدون اينکه زانو بزند، به‌وسيلهٔ دست گارد خود از خارج زانوى پاى گارد حريف را بگيرد و به کمک دست غيرگارد خود از داخل مچ پاى گارد حريف را بگيرد و سپس بلند شود (شکل - گرفتن زير يک‌خم در گارد مخالف در حالت سر رو - ايستاده).


گرفتن زير يک‌خم در گارد مخالف در حالت سر رو (ايستاده)
گرفتن زير يک‌خم در گارد مخالف در حالت سر رو (ايستاده)

گرفتن زير يک‌خم در گارد مخالف در حالت نشسته (زانو زده)

در گارد مخالف، هنگامى که کشتى‌گير مجرى تصميم به گرفتن زير يک خم حريف مى‌گيرد، با يک حرکت جهشى به‌طرف جلو، با قرار دادن پاى گارد خود به کنار پاى گارد حريف و زانو زدنِ پاى غيرگارد خود به‌وسيلهٔ دست گارد خو زانوى پاى گارد حريف را گرفته، به‌وسيلهٔ دست غيرگارد خود مچ پاى حريف را مى‌گيرد و سپس بلند مى‌شود (شکل - گرفتن زير يک‌خم در گارد مخالف در حالت نشسته - زانو زده).


گرفتن زير يک‌خم در گارد مخالف در حالت نشسته (زانو زده)
گرفتن زير يک‌خم در گارد مخالف در حالت نشسته (زانو زده)

پيش‌کاسه با دست در گارد مخالف

- طريقهٔ گرفتن :

اين فن در حالت گرفتن زير يک‌خم در گارد مخالف (سر داخل) شروع مى‌شود. نحوهٔ گرفتن آن ممکن است به‌صورت سر رو (ايستاده) و يا در حالت نشسته باشد.


- روش اجراء :

مجرى پس از گرفتن پاى گارد حريف، در حالى‌که پاى گرفته‌شدهٔ او را بين پاهاى خود محکم قرار مى‌دهد، دست گارد خود را از پشت، بين پاهاى حريف برده، در جلوى کاسهٔ زانوى پاى ستون‌شدهٔ او (پاى غيرگارد او) قرار مى‌دهد و به اين ترتيب مانع از حرکت حريف به طرف جلو مى‌شود. در حالى‌که ستون فقرات مهاجم به‌صورت افقى است، با قرار دادن پاى داخلى (پاى غيرگارد) به پشت پاى گارد خود (پاى جلوئي)، بدن خو را به اندازهٔ يک‌چهارم دايره به‌طرف خارج و به پشت حريف گردش مى‌دهد و با يک عمل اهرم‌کاري، حريف را از جلو ميانکوب مى‌کند.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن پيش‌کاسه با دست، معمولاً حريف در خاک قرار گرفته، يک امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد (شکل - پيش‌کاسه با دست در گارد مخالف).


پيش‌کاسه با دست در گارد مخالف
پيش‌کاسه با دست در گارد مخالف

زير يک‌خم ميانکوب در گارد مخالف (سر داخل) (Rear takedown with outside single leg tackle)

- طريقهٔ گرفتن :

مجرى در گارد موافق با يک حرکت سرعتى اقدام به گرفتن زير دو خم حريف نموده، بدين‌صورت که حريف به روى او خيمه مى‌زند و زانوهاى او به روى تشک قرار مى‌گيرد و پاهاى حريف را از ناحيهٔ زانو مى‌گيرد.


- روش اجراء :

مجرى بعد از گرفتن فن، با قرار دادن سر خود به روى ران گرفته‌شدهٔ حريف از داخل و با قرار دادن پاى گارد خود به عقب، وزن بدن خود را کاملاً به جلو و به سمت اجراء فن منتقل مى‌سازد و با فشار سر و گردن و شانهٔ خود به روى پاى گرفته‌شدهٔ حريف، مچ پاى گرفته‌شدهٔ او را از بين پاهاى خود بيرون آورده، به بالا مى‌برد تا حريف را از پشت به روى تشک ميانکوب کند.


- نتيجه‌گيرى :

با اجراء فن ميانکوب در گارد مخالف، اگر حريف خاک شود، يک امتياز فني؛ اگر مستقيم به پل رود، سه امتياز فني؛ و اگر غيرمستقيم به پل رود، دو امتياز فنى به کشتى‌گير مجرى تعلق مى‌گيرد و در صورتى‌که مجرى فن پل‌شکن را کامل اجراء کند، حريف ضربهٔ فنى مى‌شود (شکل - زير يک‌خم ميانکوب در گارد مخالف - سر داخل).


زير يک‌خم ميانکوب در گارد مخالف (سر داخل)
زير يک‌خم ميانکوب در گارد مخالف (سر داخل)